diplomová práce

Možnosti zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla

Text práce 3.09 MB Příloha 956.46 kB

Autor práce: Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík, Ph.D.

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Vladimír Panáček, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla. V úvodní části je proveden teoretický rozbor jízdní dynamiky vozidel. Dále je proveden popis některých stabilizačních systémů a situací a způsobu jejich řešení pomocí těchto systémů. V kapitole 6.2.1 je popsána metodika praktického experimentu, kterým je možné vliv stabilizačního systému podvozku vozidla na jeho jízdní dynamiku zjistit. V následující kapitole je popsán provedený experiment a jsou interpretovány naměřené hodnoty. V předposlední kapitole je provedena simulace tohoto experimentu pomocí simulačního softwaru Virtual Crash. V poslední kapitole je provedeno vyhodnocení provedeného experimentu a srovnání výsledků s výsledky pomocí simulačních programů při stejných vstupních podmínkách. V závěru jsou shrnuty výsledky této práce.

Klíčová slova:

Vozidlo, jízdní dynamika, elektronický stabilizační systém, boční zrychlení, podélné zrychlení, stáčivá rychlost, mezní rychlost v oblouku.

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byly možnosti zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Diplomant odpověděl na otázky vedoucího a oponenta DP. Rovněž zodpověděl otázky komise. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)

Předložená diplomová práce splnila zadání a požadavky kladené pro daný typ práce. Diplomant prokázal, že je schopen samostatně řešit a prezentovat zadaný inženýrský problém, jehož význam je v soudně-inženýrské praxi velmi aktuální.

Nechť diplomant při obhajobě práce vysvětlí rozdíl mezi příčným a bočním zrychlením vozidla.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Na str.13 je uveden chybný vztah pro odpor stoupání. Str.16, 3.odst. – nepřesná formulace reakční doby (zejm. druhá část první věty). Str.18, 1.odst., 3.věta – poměr zpomalení ku tíhovému zrychlení nazýváme zbrzděním nebo poměrným zpomalením, nikoli brzděním. B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Kvalita pořízeních fotografií na obr.71 až 73 je velmi nízká, avšak jsou opatřeny podrobným komentářem. V kapitole 8, resp. 8.1 a 8.2 chybí odkaz na parametry výpočtu počítačové simulace, které jsou uvedeny v příloze č. 2. Autor práce v příloze č. 2 vhodně sloučil technické údaje vozidla, avšak zřejmě nedopatřením včetně součinitele adheze, který byl pro každou simulaci rozdílný (sucho/mokro), čehož si je autor podle textu práce vědom. B
Odborná úroveň diplomové práce Prezentované grafické závislosti z jízdních zkoušek v kapitole 7 mohly být v textu práce doplněny závislostmi úhlu natočení volantu na čase v synchronizaci s grafy bočního zrychlení vozidla, což by přispělo k vyšší vypovídající schopnosti získaných výsledků. Na str.71 autor práce uvedl „váhu“ posádky vozidla v průběhu zkoušek, správně by měla být uvedena hmotnost. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Přínosem práce je mj. zaznamenaný a zdokumentovaný rozdíl v zanechaných stopách pneumatik po průjezdu vozidla obloukem vyšší než mezní rychlostí s a bez systému ESP (obr.71 až 73 nízké kvality). Pro analytika silničních nehod může být práce dobrou základnou při řešení silniční dopravní nehody s účastí vozidla vybaveného stabilizačním systémem podvozku. B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Celkově se v práci vyskytuje velké množství překlepů a nesprávných slovních spojení, namátkově: str.36 nad obr. – „zástavové“, str.37, 2.odst. – „derivace podle řasu“, str.51, 3.odst. – „ptáček“. Bohužel se překlepy či nesprávná spojení slov objevily i v názvech kapitol 6.4, 7.1.1, 8.1. V práci se vyskytují výrazy jako „všechen“, „musejí“, „v reálu“. V textu práce jsou uvedeny nesprávné odkazy na kapitoly práce (abstrakt, str.69 - 1.odst., str.72 - 1.odst.). C

Známka navržená vedoucím: B

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Student prokázal dostatek aplikačních schopností, že je schopen samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení Zpracovaná práce svým obsahem splňuje cíle i rozsah zadání práce. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Přínos pro praktické i teoretické využití v expertním i soudním inženýrství je nepochybný a na práci lze nadále navazovat dalšími pracemi. A
Odborná jazyková úroveň Odborná jazyková úroveň práce je dobrá, lze vysledovat některé nepřesnosti. C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Písemná a grafická úprava textu, grafů a tabulek je na dobré úrovni. B

Známka navržená oponentem: B