diplomová práce

Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na koncová světla

Text práce 2.47 MB Příloha 16.17 MB

Autor práce: Ing. Michal Belák, Ph.D.

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Oponent: Ing. František Kropáč, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zaobírá osvětlovací technikou moderních vozidel jejím historickým vývojem, současným stavem a možnostmi jejího dalšího vývoje a měřením dohlednosti na koncová světla vozidel.
První část je zaměřená na osvětlovací techniku používanou v současných moderních vozidlech jako celek. Popisuje zdroje světla, jejich princip, konstrukci, výhody a nevýhody. Dále se zabývá světlomety
a ostatními svítidly  a podobně jako při světelných zdrojích, jejich postupným vývojem, konstrukcí, moderními řešeními, které jsou v nich používány a jejich vývojem do budoucnosti.
V druhé části se práce zaměřuje na popis způsobů používaných v praxi na měření dohlednosti, jejich možné použití při měření dohlednosti na koncová světla a dále na návrh konkrétní metodiky pro toto měření. Součástí práce je také realizace a vyhodnocení praktického měření na základě navrhnuté metodiky.   

Klíčová slova:

Světlomet, zdroj světla, dohlednost, svítidlo, měření dohlednosti

Termín obhajoby

4.11.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Student prokázal dostatek aplikačních schopností, že je schopen samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Zpracovaná diplomová práce svým obsahem splňuje cíle i rozsah zadání. A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Zpracovaná teoretická část DP je na výborné úrovni, posluchač prokázal schopnosti aplikovat teoretické znalosti získané studiem. A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Řešená problematika, dohlednost na koncová světla vozidel nebyla dosud řešena. V práci je dobře navržena i zpracována. B
Odborná úroveň diplomové práce Odborná úroveň DP je na požadované úrovni a zcela vyhovuje soudně inženýrské praxi. A
Přínos pro praktické i teoretické využití Přínos pro praktické i teoretické využití v expertním i soudním inženýrství je nepochybný a na práci lze nadále navazovat dalšími pracemi. A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Práce s literaturou (citace), přehled literatury je zpracován na potřebné úrovni, citace jsou náležitě popsány. B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Formální uspořádání a úprava DP včetně jazykové úroveně je na dobré úrovni. C

Známka navržená vedoucím: A

Diplomová práce co se týče písemného a grafického zpracování je poměrně na vysoké úrovni. Druhá část, tj. měření dohlednosti na koncová světla je však zpracována velmi stroze a osobně zde „nevidím“ přínos pro znaleckou praxi.
V diplomové práci bych očekával:
1) Při jaké vzdálenosti řidič, pozorovatel přestal vnímat, že na vozidle nemůže rozlišit, zda na tomto svítí brzdová světla, či svítí přerušovaně.
2) Bližší vyhodnocení měření jasu a zda toto měření vede k „nějakým“ konkrétním výsledkům či z daného měření nelze provést žádné závěry.
3) Alespoň stručný popis možnosti vyhodnocení z fotografického snímání situace.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Obsah diplomové práce je v kontextu s jejím názvem. Je faktem, že v diplomové práci převažuje co do obsahu popis osvětlovací techniky na vozidlech oproti měření dohlednosti na koncová světla. Dle mého, větší pozornost bych očekával však u druhé oblasti, tj. u měření dohlednosti na potkávací světla. C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Zvolený přístup zejména k první oblasti řešení diplomové práce je srozumitelný a na sebe logicky navazující. Uvedené nelze říci k druhé oblasti, kdy zvolený přístup dle mého nevede k uspokojivým a zejména použitelným výsledkům ve znalecké praxi. C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Originalita zde příliš není, zpracování podkladů je uspokojivé což je dáno dle mého malým množstvím měření. Použitá metoda pro praktické použití ve znalecké praxi je spíše minimální. D
Obtížnost a správnost řešení První oblast je korektně popsána a v logickém časovém sledu. O správnosti druhé oblasti nejsem zcela přesvědčen. C
Přínos pro praktické i teoretické využití Praktické využití zde vnímám zcela minimální. D
Odborná jazyková úroveň Jazyková úroveň lze hodnotit jako dobrou a v první oblasti i jako srozumitelnou. Druhá oblast je již méně srozumitelná. C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Písemné a grafické zpracování je na poměrně vysoké úrovni. B

Známka navržená oponentem: C