diplomová práce

Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Vyškovsko

Text práce 3.85 MB

Autor práce: Ing. Michaela Brtníková

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: doc. Ing. Petr Jůza, CSc.

Oponent: Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce analyzuje kritická místa na pozemních komunikacích v oblasti Vyškovska. Cílem
je navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu ve vybraných úsecích pozemích komunikací.

Klíčová slova:

Bezpečnost; dopravní nehody; kritická místa v silniční dopravě

Termín obhajoby

20.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byla analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Vyškovsko. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z její přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Diplomantka zodpověděl otázky oponenta závěrečné práce a státní zkušební komise. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Petr Jůza, CSc.

Práce je zpracována přehledně a na dobré grafické úrovni. Lze vytknout jen drobné nedostatky, jako např. proč jsou v grafech 2 až 19 opakovaně uváděny legendy – stačilo uvést legendu jen ve vlastním grafu a graf pak šlo zvětšit o nevyužité místo po pravé straně. V tab. č. 2 je chybně uvedeno označení silnice II/430. V čl. 3.3.1 na str. 15 je chybně uvedeno číslování silnic III. tříd – číslo může být až 5 - ti místné. V tab. č. 5 např. postrádám zhodnocení vlivu léků, alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek. I řidiči v první skupině mohou pod vlivem těchto látek být v silničním provozu značně nebezpeční.
Bylo by velmi vhodné, pokud by diplomantka více okomentovala přijaté, ale ne zcela logicky zdůvodněné zvyklosti – např. proč je za nehodové místo v křižovatce považováno místo ležící ve vzdálenosti menší jak 125 m od středu křižovatky (str. 28) – jak bude např. posuzována rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka v porovnání s křižovatkou dvou nepodstatných ulic či silnic III. tříd? A takových to vysvětlení by zasluhovalo daleko více převzatých údajů (závažnost následků nehod – str. 33 a různé další).
Uvedené výtky však nijak nesnižují kvalitu provedené práce. Diplomantka se velmi podrobně seznámila (kromě teoretického základu) s problematikou nehodovost ve Vyškovském regionu, provedla výběr dle jejího názoru 6 ti nejkritičtějších míst a provedla návrh opatření, jak nehody omezit. Doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A

Známka navržená vedoucím: B

Diplomová práce je zpracována přehledně a nemám vůči ní ani jejímu členění námitky. Nicméně připomínky mám k vlastní praktické části, tz. kaitole "7. Analýza kritických míst". Zde jsem nalezl řadu chyb nebo špatných postupů.
Kritické místo č. 3 - místa č. 1 a 2 jsou méně nehodová, přesto je diplomantka vybavila dopravním značením s retroreflexními rámečky pro zvýšení viditelnosti dopravní značky, přičemž u kritického místa č. 3 (směrový oblouk na silnici I/50) vystačila pouze s obyčejnými DZ bez zvýraznění.
Kritické místo č. 4 - zde je úsek betonové protihlukové stěny (PHS), která není chráněna svodidly. Nicméně podle fotek je pravděpodobné, že tam svodidla osadit nepůjdou. Svodidlo musí být osazeno 0,5 m za hranu zpevnění v místě nezpevněné krajnice, kde vymezuje kategorijní šířku komunikace, navíc za svodidlem musí být volný prostor, tzv. pracovní (deformační) zóna, což bývá u ocelových svodidel cca 1,0 m. Tedy pro osazení ocelových svodidel by bylo nutné, aby byla PHS vzdálena od hrany zpevnění nejméně  1,5 m. Z fotek to vypadá na mnohem méně a tato vzdálenost není v práci uvedena. Možným řešením by bylo osazení tlumiče nárazu před začátek PHS.
Kritické místo č. 5 - při vjezdu do křižovatky z vedlejší komunikace je chybně navržena značka P1.
Kritické místo č. 6 - navrhnout snížení rychlosti na směrově rozdělené rychlostní komunikaci 70 km/h mi přijde naprosto nemožné. Souhlasím s tím, že jde o velmi nebezpečné místo, nicméně jeho řešení je dle mého názoru špatné. Základním nedostatkem je, že u výjezdu z rampy MÚK není osazena značka IP17, která by řidiče upozorňovala na chybějící připojovací jízdní pruh. Navíc se nabízí alternativa, kterou teď nově povolí křižovatková norma a která je úspěšně použita u devíti křížů, a to zúžení průběžných jízdních pruhů a změnou vodorovného dopravního značení vytvoření připojovacího pruhu ze zpevněné krajnice. Nicméně nevím jistě, jestli je zde potřebná šířka vozovky.
Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení E
Přínos pro praktické i teoretické využití E
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A

Známka navržená oponentem: D