diplomová práce

Mateřská školka

Text práce 2.67 MB Příloha 73.29 MB

Autor práce: Ing. Karolína Barglová

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Nespěšný

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy a vypracováním dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je umístěna na rozlehlém pozemku ve městě Ostrava, na rozhraní městských obvodů Poruba a Třebovice. Navržený objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený. Je rozdělen na tři funkční části, z nichž dvě jsou jednopodlažní a jedna je dvoupodlažní. V prvním podlaží jsou navržena dvě oddělení pro nejmenší děti po 24 dětech a kuchyň s jídelnou, v druhém nadzemním podlaží se nachází jedno oddělení pro 24 dětí předškolního věku, třída a kancelář ředitelky. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích tvoří keramické tvarovky Porotherm, v suterénu jsou navrženy ŽB monolitické. Vodorovné konstrukce jsou z dutinových předpjatých panelů Spiroll. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Jednopodlažní části jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou, zbylá dvoupodlažní část je zastřešena dvouplášťovou plochou střechou s dřevěným vazníkem. Nedaleko budovy se nachází dvě parkoviště, z nichž jedno je navrženo pro parkování rodičů dětí a druhé je určeno pro personál.

Klíčová slova:

Mateřská škola, částečně podsklepený, Porotherm, provětrávaná fasáda, kontaktní zateplovací systém, jednoplášťová plochá střecha, dvouplášťová plochá střecha, základové pasy, výtah, Spiroll

Termín obhajoby

2.2.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Studentka představila diplomovou práci - objekt mateřské školy. V rámci prezentace představila: - Druh objektu. - Polohové umístění objektu. - Blízké okolí stavby. - Konstrukční řešení stavby. - Funkční členění stavby a dispoziční řešení jednotlivých podlaží. - Způsob provedení obvodového pláště - řešení provětrávané fasády. - Estetické hledisko exteriéru a interiéru budovy. Po ukončení prezentace studentka navázala zodpovězením dotazů a připomínek oponenta práce - Jakým způsobem je řešeno napojení příčky na obvodovou nosnou konstrukci - kde můžeme v dokumentaci najít specifikaci zpevněné plochy pro parkování? Proč zde není navržen odlučovač ropných látek? - U vstupu do objektu je v západním pohledu zakreslena markýza. V půdorysu 1NP ani v řezu není. Jakým způsobem bude kotvena, pokud má být opravdu realizována. - Je z dispozičního hlediska dobře zvolený přístup do místnosti 126 - venkovní wc učitelky a 127 - venkonvní wc - Děti? - Jakým způsobem jste navrhovala spárořez u hliníkových panelů? - V rámci projektu jste navrhla zelenou střechu, jaké jsou hlavní výhody a nevýhody zelených střech? - Detail D - Atika - Proč jsou navrženy 3 asfaltové pásy? jakým způsobem se bude řešit jejich vzájemné napojení v podélném a příčném směru? - V místnosti č. 215 - ŘEDITELNA v 2NP je navrženo schodiště na střechu. Mohou dveře zasahovat tímto způsobem do prostoru schodiště? - Jakým způsobem zakreslujeme podhled ve výkresu půdorysu. Studentka odpověděla na otázky oponenta bez jakýchkoli připomínek zkušební komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav pozemního stavitelství

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Pozemní stavby (S)

Složení komise

Doc.Ing.Ing. arch. Milan Palko, Ph.D - předseda,
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Jan Vystrčil - tajemník,
Ing. Václav Pilík - tajemník,
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen,
Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen,
Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen,
Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen,
Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen,
Ing. Pavel Příborský - člen,

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
55189.pdf 100.97 kB

Posudek oponenta
Ing. Ondřej Nespěšný

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
55185.pdf 205.41 kB