Autor práce: Ing. Lenka Bajtošová

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.

Oponent: Ing. arch. Barbora Jelínková

Abstrakt:

Predmetom diplomovej práce je návrh hotela s wellness centrom v katastrálnom území Spišské Tomášovce. Objekt je atypického tvaru a je tvorení troma nadzemnými podlažiami.
Pred budovou hotela sú situované parkovacie miesta pre hostí aj zamestnancov, zo zadnej strany je objekt napojený na cestnú komunikáciu za účelom zásobovania. Hlavným vstupom je možné vojsť buď do hotelovej haly alebo priamo do reštaurácie. Prevádzková časť hotela je oddelená od časti využívanej hotelovými hosťami. Hotelový wellness a fitness centrum sú prístupné z hotelovej haly, ale aj vonkajším vstupom severne od hlavného vchodu pre hostí. V druhom nadzemnom podlaží sú umiestnené dvojlôžkové izby a dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky. V treťom nadzemnom podlaží sú umiestnené dvoj a štvorlôžkové apartmány s kuchynkou.
Z konštrukčného hľadiska je dom navrhnutý ako objekt murovaný z vápennopieskových tvárnic zateplený minerálnou vatou hrúbky 200 mm, so železobetónovými stropmi a plochou jednoplášťovou strechou.
Diplomová práca je spracovaná vo forme projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Klíčová slova:

hotel, wellness, lodžia, vegetačná strecha, kontaktný zatepľovací systém ETICS, železobetónové stropy

Termín obhajoby

1.2.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Studentka v rámci prezentace popsala řešený objekt diplomové práce: - Polohové umístění objektu Hotelu. - Stavebně konstrukční řešení objektu. - Materiálové řešení jednotlivých konstrukcí. - Dispoziční řešení jednotlivých podlaží objektu. - Materiálové a vizuální řešení exteriéru objektu v návaznosti na jednotlivé výkresy technických pohledů. Studentka popisovala danou problematiku v návaznosti na prezentované výřezy jednotlivých výkresů. Závěrem prezentace studentka zodpověděla otázky oponentka diplomové práce: - V situačním výkresu širších vztahů (C.01) a koordinačním situačním výkrese (C.02) není zakreslena hranice dotčeného, respektive řešeného území, která zahrnuje i část parcel dotčených nově budovanou technickou infrastrukturou (stanoveno vyhláškou 499/2006 Sb.) - V koordinačním výkrese (C.02) chybí některé náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. (ochranná pásma nově navržených inženýrských sítí, vymezení požárně nebezpečných prostorů, nástupní plocha pro požární techniku atp.) - Jakým způsobem bude řešen regulovaný odtok a přepad z retenční nádrže v severní části pozemku (v ýkres C.02 - koordinační situační výkres), do které jsou svedeny dešťové vody z parkovací plochy? - Výkresy D.1.1.04 (Řez A-A', B-B') a D.1.1.05 (Řez C-C'): - je z hlediska zakreslovací normy vhodné, aby spodní líc stropní konstrukce v místě, kde je pod ním podhled, byl zakreslen velmi tlustou čarou? - Je nutné dávat na spodní líc nosné stropní konstrukce v místech, kde jsou instalovány podhledy, vrstvu omítky a malby? (týká se skladeb S11, S12, S17 a S24). Zvažte, zdali by nebylo vhodnější popisovat skladby stropních konstrukcí včetně podhledů a sloučit výše jmenované skladby dohromady. Studentka dostatečně popsala připomínky oponenta a odpověděla na položené dotazy.

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Ústav pozemního stavitelství

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Pozemní stavby (S)

Složení komise

Doc.Ing.Ing. arch. Milan Palko, Ph.D - předseda,
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Václav Pilík - tajemník,
Ing. Jan Vystrčil - tajemník,
Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen,
Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen,
Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen,
Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen,
Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen,
Ing. Pavel Příborský - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.

Soubor vložený vedoucím Velikost
55354.pdf 69.79 kB

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
55219.pdf 113.2 kB