diplomová práce

Renovace budovy s ohledem na její eneregetickou náročnost

Text práce 10.49 MB Příloha 875.84 kB

Autor práce: Ing. Anna Balíková

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.

Oponent: Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou řešení renovace panelového bytového domu s ohledem na energetickou náročnost. Teoretická část pojednává o tepelných čerpadlech. Získané znalosti byly následně aplikovány ve výpočtové části, kde je řešeno energetické hodnocení stávajícího stavu bytového domu a návrh dvou možných variant renovace. Cílem první varianty je renovace objektu pro splnění klasifikační třídy C s ohledem na potřebné finanční prostředky. Druhá varianta je zaměřena na technické zařízení budovy a primární energii z obnovitelných zdrojů, tak aby bytový dům dosáhl klasifikační třídy A. Každá z variant je posouzena jak z energetického, tak i ekonomického hlediska. Projektová část pak obsahuje průkazy energetické náročnosti jednotlivých variant objektu.

Klíčová slova:

Energetické hodnocení budovy, průkaz energetické náročnosti budovy, bytový dům, zateplení, součinitel prostupu tepla, kondenzační plynový kotel, tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely, energetické posouzení, ekonomické posouzení, energetická optimalizace.

Termín obhajoby

3.2.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Studentka nejprve představila svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsala renovaci budovy s ohledem na její energetickou náročnost. Vyjádřila se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Student vcelku dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise k předložené diplomové práci a snažil se obhájit většinu svých řešení.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav technických zařízení budov

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Pozemní stavby (S)

Složení komise

doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc. - předseda,
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Jakub Oravec - tajemník,
Ing. Jan Weyr - člen,
Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen,
Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - člen,
Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. - člen,
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen,

Posudek vedoucího
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
55154.pdf 155.89 kB

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
55380.pdf 397.69 kB