diplomová práce

Stavebně technologický projekt bytového komplexu Vila Park v Olomouci

Text práce 4.21 MB Příloha 1.66 MB

Autor práce: Ing. Radim Bartošek

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Václav Venkrbec

Oponent: Ing. et Ing. Barbora Nečasová, Ph.D.

Abstrakt:

V diplomové práci se zabývám stavebně technologickým projektem objektu A9 bytového komplexu Vila Park v Olomouci. V práci je zpracována technická zpráva stavebně technologického projektu, posouzení dopravních tras, časový a finanční plán stavebních objektů, studie realizace hlavních technologických etap, návrh zařízení staveniště a návrh hlavní strojní sestavy. Dále se zde zabývám technologickým předpisem pro kontaktní zateplovací systém a jeho kontrolním a zkušebním plánem.  Řešen je i harmonogram a položkový rozpočet. Na závěr mé práce se věnuji bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a ekonomickému zhodnocení nasazení zvedacího mechanismu.

Klíčová slova:

Bytový dům, diplomová práce, zařízení staveniště, strojní sestava, položkový rozpočet, časový a finanční plán, technologický předpis, plán BOZP

Termín obhajoby

2.2.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi se svým řešením diplomové práce v rámci prezentace PPT doplněné o ilustrativní schémata a fotografie. Nejdříve seznámil student komisi se základními informacemi o objektu a s jeho umístěním. Dále rozebral projekt zařízení staveniště. Dále se student věnoval jednotlivým kapitolám své diplomové práce, a to návrhu hlavních stavebních strojů, položkovému rozpočtu a časovému a finančnímu plánování stavby. Student odpověděl na dotazy oponenta.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Realizace staveb (R)

Složení komise

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda,
Ing. Rostislav Šulc, Ph.D - místopředseda,
Ing. Dita Hořínková - tajemník,
Ing. Adam Boháček - tajemník,
Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen,
Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen,
Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,
Ing. Yvetta Diaz - člen,
Ing. Rostislav Doubek - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Václav Venkrbec

Soubor vložený vedoucím Velikost
55779.pdf 186.9 kB

Známka navržená oponentem: C

Soubor vložený oponentem Velikost
55105.pdf 113.46 kB