diplomová práce

Analýza dynamických účinků v oblasti srdcovky železniční výhybky

Text práce 5.17 MB Příloha 3.49 MB

Autor práce: Bc. Arsen Balash

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Smutný, Dr.

Oponent: prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

Abstrakt:

Práce je zaměřena na měření a analýzu dynamických účinků
v železničních výhybkách. V rámci práce byly porovnány dvě výhybky
stejného typu s odlišnou pružností v uzlu upevnění. Pozornost byla
zaměřena na oblast srdcovky výhybky, kde dochází k největším
dynamickým účinkům. Cílem práce je srovnání srdcovek výhybek
z hlediska dynamického chování a stanovení vlivu zpružnění uzlu
upevnění na šíření dynamické energie konstrukcí. Součástí práce je také
volba vhodné metodiky měření a návrh matematického aparátu pro
vyhodnocení dynamických dějů ve výhybkách.

Klíčová slova:

výhybka, srdcovka, měření dynamických účinků, zjednodušená metodika, pohyby pražce, vibrace

Termín obhajoby

2.2.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student Bc. Arsen Balash nejprve prezentoval svoji závěrečnou práci s názvem Analýza dynamických účinků v oblasti srdcovky železniční výhybky. Dále byl přečten posudek vedoucího práce a posudek oponenta. Otázka: Co doporučujete pro praxi z hlediska získaných výsledků? Odpověď: Doporučuji častěji využívat zjednodušenou metodiku oproti méně častému použití plné. Otázka: Jaký byl hlavní rozdíl mezi výhybkou č. 3 a č. 4? Odpověď: Výhybka č. 3 měla zpružněné upevnění, zatímco výhybka č. 4 měla klasické. Otázka: Bylo by možné a vhodné implementovat snímač zrychlení přímo do pražce či do kolejnice? Odpověď: Myslím, že ano. Otázka: Jaká opatření k ochraně kolejového lože znáte? Odpověď: Podpražcové podložky. dr. Svoboda: Nepřišlo Vám zvláštní, že Pendolino má větší zatlačení pražce než ostatní soupravy? Odpověď: Pendolino jezdí vyšší rychlostí. Možná také vlivem jiného uzlu upevnění. prof. Smutný: Měřících kampaní by mělo být za rok více a to by mohlo pomoct lepšímu porozumění naměřených dat. Ing. Valehrach: Byl úmysl, že jste volil hlavně osobní soupravy? Odpověď: Vybrané vlaky jezdí vyšší rychlostí. prof. Smutný: Okomentoval způsob výběru měřených vlaků. doc. Lidmila: Výhybky se lišily jen podpražcovými podložkami? Tyto výsledky mi přijdou zvláštní. Výběr souprav bych volil stejně, protože u nákladních vlaků je problém dohledat hmotnost. Dovedete si představit, že by taková měření byla automatická? Geometrie kol by mohla hrát roli. Odpověď: Ne, pouze podkolejnicovými podložkami. Ano, dokázal bych si to představit. Metodika pro automatizované měření již existuje, ale bohužel se nepoužívá. prof. Smutný: Takové zařízení již existuje a my jsme ho vyvinuli.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby (K)

Složení komise

doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. - předseda,
prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Erik Dušek - tajemník,
Ing. Jan Valehrach - člen,
Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. - člen,
Ing. Radovan Kovařík - člen,
Ing. Radim Wrana - člen,
Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen,

Soubor vložený vedoucím Velikost
55716.pdf 104.16 kB

Známka navržená oponentem: C

Soubor vložený oponentem Velikost
55702.pdf 133.82 kB