diplomová práce

Posouzení vybraného stokového systému v urbanizovaném povodí

Text práce 6.49 MB Příloha 4.52 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Bártík

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent: Ing. Stanislav Malaník, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu vybrané části stokové sítě ve Znojmě, navržení možné sanace a teoretický návrh retenční nádrže. Práce se dělí na průvodní zprávu, technickou zprávu, hydrauliku a výkresovou dokumentaci. Posouzení je složeno ze stanovení stavebně-technického stavu vybraných částí stokové sítě s návrhem sanace a ekonomického vyhodnocení. V části hydraulické je popsán hydraulický model v programu SWMM, jsou zde zpracovány hydraulické výpočty a nachází se zde 4 různé varianty návrhu retenčních nádrží.

Klíčová slova:

Stoková síť, technický stav, sanace, hydraulické modelování, retenční nádrž

Termín obhajoby

1.2.2021

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Návrh čerpadla v praxi. Odpověď: Otázka: Na základě čeho byly vybrány hodnocené úseky? Odpověď: Otázka: Stáří stokové sítě, návrhové parametry stokové sítě. Odpověď: Otázka: Vyhodnocení kamerových záznamů, nacenění sanace šachet, technologie sanace. Odpověď: Otázka: Zhodnocení spádu/protispádu části úseku. Odpověď: Otázka: Umístění odlehčovacích komor. Odpověď:

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Vodní hospodářství a vodní stavby (V)

Složení komise

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - předseda,
doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Světlana Moravčíková - tajemník,
Ing. Vladimír Habr, Ph.D. - člen,
Ing. Petr Baránek - člen,
Ing. Pavel Mikulášek - člen,
Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen,

Soubor vložený vedoucím Velikost
55787.pdf 739.85 kB

Posudek oponenta
Ing. Stanislav Malaník, Ph.D.

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
55788.pdf 750.69 kB