diplomová práce

Stanovení akustické pohltivosti materiálu

Text práce 6.96 MB Příloha 483.93 kB

Autor práce: Ing. Juliana Vozárová

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.

Abstrakt:

Táto diplomová práca sa zaoberá stanovením akustickej pohltivosti materiálu v impedančnej trubici. Cieľom práce je návrh meracieho experimentu a meracieho zariadenia so zámerom zníženia nákladov. Ďalším cieľom je realizácia meracieho experimentu na vyrobenom meracom zariadení. Výsledky experimentu sú vyhodnocované z hľadiska splnenia požiadaviek na meracie zariadenie. Výsledky testovaných materiálov sú porovnávané s hodnotami od dodávateľa.

Klíčová slova:

Zvuk, akustika, akustická pohltivosť, impedančná trubica, stojaté vlnenie

Termín obhajoby

7.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Otázky oponenta: 1) Jakým způsobem mohou vlastní frekvence soustavy ovlivnit vlastnosti zkušebního zařízení? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Jaké další typy MKP analýz byste užila k ověření vlastností zkušebního stavu? Odpověď zdůvodněte. Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky: 3) Prováděla jste více měření, nebo jsou to výsledky pouze jednoho experimentu? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Jak se dají využít Vaše výsledky v konstrukci automobilů? Hodnocení: Zodpovězeno 5) Jaké jsou výsledky Vašich porovnání hodnot dodavatele a Vašich měření? Hodnocení: Zodpovězeno 6) Jaká je norma akustické hladiny akustického tlaku vzduchu? Hodnocení: částečně zodpovězeno 7) Je nějaký vli uložení experimentálního zařízení? Hodnocení: Zodpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-P)

Studijní obor

Automobilní a dopravní inženýrství (M-ADI)

Složení komise

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Aleš Prokop, Ph.D.

Diplomová práce paní Vozárové se zabývá problematikou stanovení akustické pohltivosti materiálu. Studentka při zpracovávání práce postupovala dle logicky zvolených kroků, které byly pravidelně diskutovány. Pozitivně hodnotím aktivní přístup při zpracovávání praktické části diplomové práce, a to zejména fyzickou realizaci měřicího zařízení a realizaci technického experimentu, kdy se studentka seznámila s příslušnou technikou. Cíle byly splněny, práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Kamil Řehák, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá možnostmi experimentálního stanovení akustické pohltivosti materiálu. Studentka v teoretické části nejprve rozebírá základní akustické veličiny, princip šíření a možnosti měření zvuku. Následuje rozbor metod stanovení akustické pohltivosti materiálů, přičemž je zvolena metoda poměru stojaté vlny. V praktické části se studentka zabývá konstrukčním návrhem a fyzickou realizací měřicího zařízení. Finální konstrukční návrh je podroben MKP modální analýze pro kontrolu vlastních frekvencí soustavy. Po fyzickém vyhotovení a zprovoznění zkušebního zařízení bylo provedeno ověření funkčnosti a poté vyhotovena měření pro tři vzorky materiálu. Pozitivně hodnotím komplexitu a ucelenost této diplomové práce, studentka prokázala schopnost osvojení si dané problematiky, přičemž nabyté znalosti následně prakticky využila. Práce je logicky členěna, psána čtivou formou, pravopis a gramatika není z důvodu Slovenského jazyka hodnocena. Vytknout lze strohost kapitoly, věnující se hodnocení výsledků modálních analýz. Cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě s výslednou známkou B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B