bakalářská práce

Metody a zařízení pro zjišťování koeficientu tření

Text práce 1.72 MB

Autor práce: Lukáš Král

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.

Oponent: Ing. Martin Harant

Abstrakt:

Práce se zaměřuje na metody a zařízení pro měření koeficientu tření. Nejprve uvádí vlivy na některé operace objemového a plošného tváření. Následně poskytuje stručný přehled jednotlivých technologických metod měření a obsahuje základní popis konstrukce nejpoužívanějších tribometrů.

Klíčová slova:

tření, koeficient tření, měření, tribometr, metody

Termín obhajoby

1.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Jak je definován součinitel tření? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Proč rozdělujete metody pro zjišťování koeficientu tření na fyzikální, technologické apod.? (otázka byla částečně zodpovězena) 3. Jak je definována metoda tření s opásáním? (otázka nebyla zodpovězena) 4. Je možné změřit koeficient tření pěchováním válečku? (otázka byla částečně zodpovězena

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen)
Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (člen)
Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jan Řiháček, Ph.D.

Práce cílí svým obsahem na rozbor vlivu tření na tvářecí operace, zvláště pak na metodiku zjišťování koeficientu tření. Rozsah a provedení víceméně odpovídá stanovenému zadání, ale vzájemná komunikace se studentem v průběhu vypracování nebyla optimální. Až na některé úvodní pasáže a osnovu nebyla práce v průběhu vypracování téměř vůbec konzultována, snad jen v posledním týdnu před odevzdáním. Nebyl tak dostatečný prostor pro připomínky ze strany vedoucího, natož pro jejich zapracování do bakalářské práce. Výsledné hodnocení tedy odráží nejen kvalitu práce samé, ale i samotný přístup studenta k jejímu vypracování.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Martin Harant

Záverečná práca sa zaoberá problematikou trenia a tiež metódami a zariadeniami pre zisťovanie trecích koeficientov. Autor splnil stanovené ciele zadania v práci sa však vyskytujú formálne aj obsahové nedostatky:
- kapitola 2.2 pojednáva o vplyve trenia na procesy plošného tvárnenia, autor do nej nesprávne zaradil aj technológiu objemového tvárnenia – protlačování,
- obr. 17 vymenené označenie osí x, y,
- vzorec (3.6), nesprávna jednotka u ramena krútiaceho momentu,
- obr. 25 chýbajú jednotky pri popise osí,
- kapitoly 3.4.5 až 3.4.9, bolo by vhodné uvádzať výhody event. nevýhody jednotlivých metód,
- samotné písmená na konci riadkov,
- v práci by malo byť jednotné označenie trecieho koeficientu (buď µ alebo f),
- citácie v zozname použitých zdrojov sú usporiadané náhodne.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C