bakalářská práce

Ovinovací stroj

Text práce 4.69 MB Příloha 905.11 kB

Autor práce: Ivan Kosyk

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh ovinovacího stroje pro ovinování EUR palet se zbožím. První část práce zahrnuje v sobě seznam aktuálních koncepci ovinovacích strojů, možné varianty konstrukčních a návrhových řešení s jejich funkcemi, popis jich výhod a nevýhod. V druhé části práce je provedeno výpočtové řešení modelů a volba důležitých součástí ovinovacího stroje na základě vstupních a požadovaných hodnot.

Klíčová slova:

ovinovací stroj, otočný stůl, balící sloup, stretch fólie, řetězové kolo, balící vozik.

Termín obhajoby

1.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Jakým způsobem je řešeno brydění rotačního stolu. - odpovězeno 2) Je možné pohybový šroub usadit do ložisek tak, aby ve šroubu nevznikal vzpěr? - odpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Stavba strojů a zařízení (B-SSZ)

Složení komise

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Špička, CSc. (člen)
Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)

Student Ivan Kosyk se ve své práci zabývá konstrukčním návrhem ovinovacího stroje pro balení palet do stretchové folie. Ovinovací stroj vykonává dva na sobě nezávislé pohyby.
V úvodní části student kritickou rešerší popisuje principy obdobných zařízení používaných v praxi. Rešeršní část práce je velice zdařilá. V druhé části textové práce vytváří koncepční návrh zařízení dle parametrů zadání, kde popisu důležité uzly zařízení a jejich pohony. Ve třetí části se zabývá detailně mechanismem otočného stolu, především jeho dimenzováním na pohonnou jednotku. Ve čtvrté části práce se opět detailně zabývá dimenzováním konstrukce a to v tomto případě balícího sloupu. Výhrady mám k předložené práci především formálního charakteru, a jsou typu:
Překlepy a chyby na str. 31, 33, 35, 40, 43 a 50.
Výkresová dokumentace je dle zadání kompletní. Výhrady u výkresů mám k:
- U sestavy ke kvalitě detailního zobrazení, postrádám detail pojezdových kladek točny plochy.
- U sestavy balícího sloupu nejsou viditelné díry pro připojení k rámu točny.

Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Rozsah řešení práce je úplný dle zadání. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá. Stylistická úprava je dobrá. Student se vyjadřuje stručně a věcně. Citace zdrojů informací jsou uvedeny správně.
Doporučuji tuto práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

V úvodu práce autor představuje velmi solidní rešerši a přehled ovinovacích strojů. Dále následuje základní výpočet dle zadaných technických parametrů. Volba a výpočet s návrhem motoru šnekového a řetězového převodu je provedena správně. Gramatika českého jazyka vykazuje minimum pochybení, např. v nadpisu 3.6, dále v kusovnících - pohýbová matice, pohýbový šroub. Výkres sestavy postrádá pozice, dále návaznost polohy kóty 1500. Další výkresová dokumentace představuje pěknou snahu autora, ale také některá pochybení. Toto strojní zařízení je patrně navrženo autorem jako orginál a tuto práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B