diplomová práce

Návrh testovacího stavu diferenciálu pro zástavbu v bezdozvukové komoře

Text práce 8.72 MB Příloha 4.34 MB

Autor práce: Bc. Michal Ivanič

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.

Abstrakt:

Práca popisuje konštrukčný návrh skúšobného stavu pre experimentálne stanovenie vibroakustických parametrov časti hnacieho ústrojenstva. V práci sa nachádza rešeršná časť, popisujúca problematiku hnacieho ústrojenstva, vibroakustiky, meracích zariadení a napokon rozdelením a popisom testovacích stavov. Súčasne sú vysvetlené dôvody výberu uzavretého okruhu. Súčasťou sú taktiež výsledky analytických výpočtov a numerické výsledky metód MKP vykonaných pomocou softvéru ANSYS a tiež výkresová dokumentácia  jednotlivých častí.

Klíčová slova:

testovací stav, diferenciál, vibrácie, hluk, návrh, uzavretá slučka, otvorená slučka, NVH, modálna analýza, metóda konečných prvkov, MKP

Termín obhajoby

8.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

Študent zoznámil skúšobnú komisiu s náplňou a výsledkami svojej záverečnej práce. Následne na to zodpovedal otázky oponenta: Popište, jakým způsobem je v řetězci vyvozen zátěžný krouticí moment a detailně vysvětlete proces předpínání. - Zodpovedané. Rozeberte silové účinky působící na předepínací člen v průběhu procesu vyvozování zátěžného krouticího momentu. - Zodpovedané. Popište způsob testování NVH parametrů na vytvořeném zkušebním stavu a vysvětlete, proč je vhodné realizovat technický experiment v plně bezdozvukové komoře. - Zodpovedané. Ďalej študent odpovedal na otázky od členov komisie: Súčiniteľ pohltivosti v bezdozvukovej komore. - Čiastočne zodpovedané. Vplyv pozície mikrofónov, aké varianty umiestnenia boli uvažované? - Čiastočne zodpovedané. Čo bude merané a vyšetrované na navrhovanom testovacom stave? - Čiastočne zodpovedané. Aké financie budú vynaložené na zostavenie testovacieho stavu? - Zodpovedané.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-P)

Studijní obor

Automobilní a dopravní inženýrství (M-ADI)

Složení komise

prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen)
Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Aleš Prokop, Ph.D.

Diplomová práce pana Ivaniče se zabývá konstrukčním návrhem testovacího stavu diferenciálu. Student ke zpracování přistupoval zodpovědně, často užíval konzultací a logicky volil kroky k dosažení cílů. Adekvátnost použitých metod pro výpočtové ověření modálních a pevnostních parametrů považuji za průměrnou. Práce je psána přehledně a čtivě, z důvodu slovenského jazyka není hodnocena gramatika. Student prokázal schopnost nabytí znalostí, potřebných pro zpracování tohoto tématu závěrečné práce, proto ji doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Kamil Řehák, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zkušebního stavu diferenciálu, který bude možno umístit do bezdozvukové komory na UADI. Na počátku je provedena rešerše, která obsahuje informace, týkající se koncepčních řešení zkušebních stavů, dále rozbor vibroakustických veličin, jejich měření a vyhodnocení. Nechybí popis principu funkce diferenciálu a obecný rozbor silových budicích účinků záběru ozubení. Praktická část se zabývá konstrukčním návrhem zkušebního stavu pro konkrétní typ diferenciálu, jehož geometrie a technické parametry byly studentovi poskytnuty. Koncepčně je zvolena varianta uzavřené smyčky toku krouticího momentu, přičemž přenos zatížení je mezi dvěma diferenciály realizován pomocí řemenového převodu. Pozitivně lze hodnotit vývoj konstrukčních variant s ohledem na změnu modálních vlastností sestavy. Za nedostatečné považuji řešení mechanismu pro vyvození zátěžného krouticího momentu, kdy není jasně definováno, jaký způsobem bude předpětí vyvozeno. Zároveň postrádám popis, jakým způsobem bude testování NVH parametrů probíhat, bude tudíž na toto téma položena doplňující otázka. Práce je logicky členěna a psána čtivou formou. Gramatika není z důvodu slovenského jazyka posuzována. Úroveň snižují některé překlepy, pravopisné chyby či nižší kvalita obrázků. Cíle práce byly splněny, práci hodnotím známkou D.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D