diplomová práce

NVH převodového ústrojí pro elektromobily

Text práce 5.83 MB

Autor práce: Bc. Jan David

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.

Oponent: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá stanovením NVH parametrů převodového ústrojí pro elektromobily. Úvod je věnován teoretickým poznatkům z této problematiky. Následně byly změřeny odchylky geometrie převodové skříně pomocí metody 3D skenování. Další část je zaměřená na modální analýzu, která je řešena numerickým přístupem s následným ověřením pomocí experimentu. Při řešení numerického výpočtu byl také zohledněn vliv předpětí šroubů na modální vlastnosti struktury. Poté byla provedena numerická harmonická analýza, jejíž výsledky byly porovnány s experimentálním přístupem. Závěr práce je věnován materiálovému tlumení a porovnání jednotlivých výsledků.

Klíčová slova:

NVH parametry, materiálové tlumení, modální analýza, harmonická analýza, převodová skříň

Termín obhajoby

8.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Študent zoznámil skúšobnú komisiu s náplňou a výsledkami svojej záverečnej práce. Následne na to zodpovedal otázky oponenta: Objasněte tvrzení, že v případě dosedacích ploch dochází ke kontaktu pouze v oblasti pod hlavou šroubů? - Zodpovedané. V případě technického experimentu je použito uchycení skříně pomocí provázků, jež v práci popisujete jako tuhé. Provázky však mají dle mého názoru simulovat okrajové podmínky volného uložení tělesa. Objasněte prosím tuto problematiku. - Zodpovedané. Z jakého důvodu je v případě experimentální modální analýzy buzeno jedno místo vícekrát. - Zodpovedané. Z porovnání dosažených výsledků je zřejmý nezanedbatelný rozdíl mezi experimentálním a výpočtovým přístupem. Prosím navrhněte možné přístupy, jak bychom mohli tento rozdíl minimalizovat. - Zodpovedané. Ďalej študent odpovedal na otázky od členov komisie: Aké typy signálov poznáme? Aký typ signálu vychádza zo snímača zrýchlenia, akým spôsobom sa spracováva? Zariadenie na prevod signálu, akým spôsobom funguje? - Čiastočne zodpovedané. Čo je to vzorkovanie, vzorkovacia frekvencia? Aká je jednotka frekvencie? - Čiastočne zodpovedané. Otázka na amplitúdo-frekvenčný graf. Čo spôsobilo navýšenia amplitúd zrýchlenia v nižšom frekvenčnom spektre? - Čiastočne zodpovedané. S čím súvisí navýšenie amplitúdy pri 50 Hz v uvedenom grafe? - Čiastočne zodpovedané.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-P)

Studijní obor

Automobilní a dopravní inženýrství (M-ADI)

Složení komise

prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen)
Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Kamil Řehák, Ph.D.

Diplomová práce pana Davida je zaměřena na problematiku NVH parametrů u převodových ústrojí určených pro elektrovozidla. V rámci rešeršní části práce jsou seskupeny informace k dané problematice, následně se již práce věnuje praktické části. Za účelem zpřesnění výsledků numerických simulací bylo v rámci prvního kroku provedeno stanovení odchylek reálné geometrie a numerického modelu. Následně byla vyhotovena experimentální modální analýza na velmi jemné mřížce, aby bylo možné provést srovnání vlastních tvarů u vyšších frekvencí. Z experimentální modální analýzy bylo stanoveno tlumení, avšak pouze jednou metodou. Paralelně s touto činností byla provedena modální analýza. Nejvíce komplexním přístupem bylo provedení harmonické analýzy na 3 vlastních frekvencích, kde bylo porovnáváno zrychlení na povrchu skříně pro oba přístupy. Student ke zpracování diplomové práce z hlediska technického experimentu přistupoval zodpovědně, avšak z důvodu pozdního započetí práce na textové části je v práci velké množství chyb, nepřesných vyjádření a nepříliš vhodně formulovaných závěrů, které vynaložené úsilí výrazně snižují. Při zpracování diplomové práce student prokázal schopnost aplikace nabytých znalostí pro řešení daného komplexního úkolu. Relevanci a množství použitých zdrojů považuji za dostatečnou. Cíle diplomové práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Aleš Prokop, Ph.D.

Diplomová práce pana Davida je zaměřena na vibrace a hluk u převodového ústrojí pro elektromobily, a to jak z pohledu numerických simulací, tak i technického experimentu. V první fázi je vyhotovena rešerše, kde se student zabývá jednotlivými přístupy pro stanovení NVH parametrů. Následně se již student věnuje hodnocení modelu geometrie vůči reálné geometrii, aby bylo možné případně zvýšit přesnost numerické simulace vůči technickému experimentu. S tímto ohledem je následně zpracován i technický experiment z hlediska modální a harmonické analýzy. Provedení těchto experimentů je na dobré úrovni, student se v rámci zpracování závěrečné práce důsledně seznámil měřicí aparaturou či programovým vybavením. Výsledky z technických experimentů jsou porovnávány s výsledky numerických simulací. V celé práci se však nachází větší množství nepřesných či chybných vyjádření, které významně snižují úroveň celé práce, především z pohledu náročnosti technických experimentů. Práce současně obsahuje nezanedbatelné množství gramatických, stylistických či numerických chyb. Práci i přes tyto nedostatky doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C