bakalářská práce

Replika historické dýky

Text práce 4.12 MB

Autor práce: Jakub Čech

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Milan Kalivoda

Oponent: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby repliky dýky. V této práci jsou popsány základní informace o historii dýk, jejich konstrukci a technologiích používaných pro jejich výrobu. Dále je zde popsán průběh zhotovování prototypu dýky včetně jejího konečného sestavení a zhodnocení.

Klíčová slova:

dýka, replika, návrh, výroba, obrábění, svařování, tepelné zpracování

Termín obhajoby

1.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Vysvětlete detailně postup plátování kovů u damaškové oceli. - zodpovězeno 2. Lze v některých částech výroby nahradit ruční nástroje strojními pomůckami? - zodpovězeno V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Není u výroby damaškových ocelí jedna zdvojená vrstva při přehýbání? - zodpovězeno 2. Metalografické výbrusy jste realizoval vy? - zodpovězeno 3. Mělo smysl vybranou čepel kalit s ohledem na použitý materiál? - zodpovězeno 4. Čepel je ztupena naschvál? - zodpovězeno 5. Tvrdost podle Brinella máte v označení w, co to znamená? - částečně zodpovězeno 6. Z čeho se vyrábí kulička pro měření tvrdosti podle Brinella? - zodpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Strojírenská technologie (B-STG)

Složení komise

doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda)
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda)
Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen)
Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Milan Kalivoda

Předložené téma v sobě spojuje dávnou historii zbraní se současným stavem výrobních možností ve strojírenství. Právě takto autor skloubil teoretické poznatky z výuky na FSI se svými soukromými zkušenostmi, vyplývajícími ze zájmové činnosti. Mimo jiné jde především o použitý materiál na čepel dýky, který je poměrně podrobně rozebírán. Navazující realizační část nemá charakter experimentu, v tomto případě jde o výrobu prototypu se značným podílem ručních řemeslných prací. Plně lze konstatovat, že vyrobený prototyp je opravdu zdařilý a hodnotný, vedle funkčnosti vyniká i jeho design.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Rozsah bakalářské práce je 40 stran včetně příloh. Práce je zpracována v souladu se zadáním, vyniká originalitou, čemuž odpovídá i ruční výroba prototypu. Velmi pěknou grafickou úpravu doplňuje fotodokumentace z procesu výroby předmětu řešení. Použité technologie odpovídají zvyklostem používaným ve strojírenské technologii s výrazným podílem ruční řemeslné činnosti.  Výsledky jsou v práci prezentovány na velmi dobré úrovni a je zřejmé, že poznatky student čerpal nejen z teoretických základů nabytých během studia, ale i z vlastních praktických zkušeností. V kapitole Diskuze jsou naznačeny úvahy pro možnost další kusové malovýroby vzhledem k zájmu přátel a budoucích zákazníků.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A