diplomová práce

Nápravový samosvorný diferenciál

Text práce 3.25 MB Příloha 13.81 kB

Autor práce: Ing. András Csémi

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D.

Abstrakt:

Témou tejto diplomovej práce je nápravový samozverný diferenciál. Prvá časť je venovaná popisu typov diferenciálov otvorených či s uzávierkou alebo samozverných. Ďalšia časť popisuje postup tvorbu matematického modelu pre simuláciu pohybu vozidla na základe vstupných parametrov a následné porovnanie chovania vozidla s otvoreným a uzavretým diferenciálom. Záverečná časť práce je venovaná  návrhu diferenciálu pre vozidlo s jednou poháňanou nápravou na základe získaných dát z modelu so samozverným diferenciálom.

Klíčová slova:

diferenciál, samozverný diferenciál, matematický model,  jazdné vlastnosti

Termín obhajoby

7.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

Otázky oponenta: 1) Vysvětlete, proč v diplomové práci není proveden detailněji konstrukční návrh samosvorného diferenciálu včetně MKP analýzy základních konstrukčních celků, tak jak je uloženo zadáním. Hodnocení: Zodpovězeno 2) Pokuste se detailněji vysvětlit, proč pro vozidlo s předním pohonem podle Vašich výsledků vede zvyšování klopné tuhosti vzadu k nedotáčivosti vozidla s vyšší svorností diferenciálu. Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky: 3) Co myslíte pod pojmem hnací síla? Co ovlivňuje přenos momentu od motoru na kolo? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Víte, co to je nesymetrický diferenciál? Hodnocení: Zodpovězeno 5) Řešil jste pouze ustálené stavy, nebo i přechodové? Hodnocení: Zodpovězeno 6) Lze na hodnocení přetáčivosti/nedotáčivosti automobilu použitých i jiných grafů a parametrů vozidla? Hodnocení: částečně zodpovězeno 7) Došlo před ukončím situace k dosažení ustáleného stavu? Hodnocení: částečně zodpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-P)

Studijní obor

Automobilní a dopravní inženýrství (M-ADI)

Složení komise

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Předložená diplomová práce se primárně zabývá analýzou vlivu charakteristik nápravového diferenciálu na jízdní vlastnosti vozidel s poháněnou přední či zadní nápravou pomocí vlastního výpočetního nástroje. Záludnost tohoto nelehkého zadání spočívala zejména ve vytvoření kvalitního simulačního modelu nejen diferenciálu, ale celého vozidla, který by poskytoval spolehlivé výsledky. Pan Csémi si s vynaložením velkého úsilí se všemi nástrahami tvorby výpočetního nástroje poměrně dobře poradil a díky tomu se v práci objevují nové informace o dopadu nastavení diferenciálu na chování vozidel. Naopak negativně působí nedostatky ve zpracování práce, například občasné překlepy, chybně uvedená čísla obrázků v textu, místy chybně užitý font nebo velikost písma, občas špatné jednotky veličin či nízká kvalita některých obrázků. Zmíněné výtky nijak zásadně nesnižují celkové hodnocení práce, avšak zjevná nevyváženost zpracování zadaných cílů se v hodnocení odráží více. Na jedné straně je velmi detailně popisována geneze tvorby simulačních modelů včetně zhodnocení dosažených výsledků velkého množství variant, na straně druhé je jen velmi stručně popsán konstrukční návrh samosvorného diferenciálu pro konkrétní vozidlo bez požadovaných pevnostních výpočtů.  Student pracoval na nesnadném tématu převážně samostatně a velmi intenzivně, pouze nedokázal vhodně rozvrhnout své síly. Na práci vyzdvihuji nejen úspěšné vytvoření simulačního modelu, ale hlavně zajímavé poznatky, které přináší.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: C

Diplomová práce pana Csémiho se věnuje zajímavé oblasti samosvorných diferenciálů a jejich dopadu na jízdní dynamiku vozidla.
První část práce stručně popisuje funkci diferenciálu i jeho samosvorné varianty. Další poměrně rozsáhlá část práce je věnována stavbě výpočtového modelu. Tento je popisován relativně zevrubně s kompletním postupem po jednotlivých úrovních, přestože pro diplomovou práci má význam až nejvyšší úroveň modelu. Následně je analyzováno chování modelu vozidla s otevřeným a uzavřeným diferenciálem, později se samosvorným (i v závislosti na klopné tuhosti). V závěru je velice stručně proveden koncepční návrh samosvorného diferenciálu.
Diplomová práce řeší poměrně náročné zadání modelování chování vozidla se samosvorným diferenciálem. Samotná stavba modelu byla jistě časově náročná a zdá se, že může sloužit pro základní analýzy jízdního chování, což je třeba ocenit. Na druhou stranu celá práce působí velice nepřehledně. Není jednoduché se zorientovat v obšírném výkladu o jednotlivých verzích modelu, naopak velice stručné analýze chování modelu v různých manévrech chybí jakékoliv detailnější vysvětlení a zobecnění získaných poznatků. Vše se omezuje jen na popis výsledků, nikoliv jejich analýzu. Podstatný nedostatek práce je možné vidět také v ne zcela splněném zadání diplomové práce. Namísto konstrukčního návrhu je zpracován pouze velmi obecný koncepční návrh. MKP analýza tak potom chybí zcela. Zdá se, že diplomantovi již na řešení těchto bodů nezbyl čas. V případě využití „podzimního termínu“ obhajoby je toto zarážející.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: D