bakalářská práce

Mobilní zařízení pro třídění kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů

Text práce 3.36 MB

Autor práce: Bc. Bedřich Babušík

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

Oponent: Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce pojednává o recyklaci stavebního odpadu a popisuje samotný proces. Recyklace je za několik posledních dekád stále rostoucím trendem, proto je důležité jí věnovat náležitou pozornost. Dále se zaměřuje na rešerši stávajících technických řešení
a představení zástupců mechanického třídění.
Práce je završena vlastním koncepčním návrhem třídicího stroje o výkonnosti do 20 t/h, včetně modelu sestavy a popisu základních komponent.

Klíčová slova:

recyklace stavebního odpadu, mobilní třídicí jednotka, recyklační linka, třídič, recyklované kamenivo

Termín obhajoby

1.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Údržba a chlazení elektromotoru budiče vibrací. - odpovězeno 2) Světlost síta. Elektromotoru vibrátoru. - částečně zodpovězeno 3) Kriteria výběru vibračního třídiče od rýzných výrobců. - odpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Stavba strojů a zařízení (B-SSZ)

Složení komise

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Špička, CSc. (člen)
Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)

Práce je v souladu se zadáním převážně  rešeršního charakteru. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak také řadu zdrojů z internetu a také z odborné literatury, jak zcela aktuální, tak i starší. V rámci zpracování BP se pravidelně zúčastňoval konzultací.
Téma práce je velmi aktuální, v současnosti se stává recyklace inertních minerálních odpadů takřka nezbytnou částí každé demolice či stavebních úprav. Proto se student věnoval ve své práci částečně i oblasti celého procesu recyklace.
V úvodní části práce se věnoval problematice požadavků na vlastnosti recyklovaného kameniva a v této souvislosti správně odkázal na řadu norem a obdobných předpisů.
Následuje výstižný a stručný popis jednoduchého procesu recyklace stavebních a demoličních odpadů.
Další část práce je věnována již procesu třídění. V úvodní části je provedeno běžně využívané členění třídičů a následuje část, ve které se student zabýval obecnými kritérii pro návrh třídiče. Z nich pak vycházel i ve svém koncepčním návrhu.
V následující kapitole je uveden přehled typických výrobců třídičů, v jejichž portfoliu jsou i stroje s nižším výkonem, jak je požadováno v zadání BP. Student uvádí jednotlivé stroje včetně kritického komentáře. Dále se zabývá i problematikou mobility strojů.
Na základě získaných poznatků poté navrhuje vlastní jednoduchou koncepci malého třídiče. Jeho návrh vychází z požadavků minimalizace výrobních nákladů při dodržení požadovaných parametrů.
Návrh je proveden formou vytvoření virtuálního 3D modelu třídiče a lze jej označit jako realizovatelný. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce přiměřený rozsah a je v ní však i několik nedostatků spíše formálního charakteru. Konkrétně se jedná o:
-    drobné gramatické chyby a překlepy,
-    částečně nepřesná technická terminologie,
-    chybí seznam použitých zkratek.
Předložená práce má celkově velmi dobrou úroveň a je v souladu se zadáním.  Student tak ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

V prvních dvou kapitolách student shrnuje poznatky získané z rešerše různých konstrukčních řešení. Následuje analýza problematiky, na což navazuje konstrukčním řešením. V sedmé kapitole se student zabývá koncepčním návrhem. Cíle práce jsou v rámci zadání splněna. Měl bych však v této práce výtky v podobě nezavedení obrázků do kontextu s obsahem, jedná se o obr. 1-30, 36-38 a 40.
Mimo výše uvedeného je v práci i několik dalších drobných nedostatků formálního charakteru. Konkrétně se jedná o:
- občasné typografické chyby,
- časté používání slova „dobře“,
- občas nevhodné větné formulace.

Předložená práce má i přes některé drobné formální nedostatky celkově dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Pán Bedřich Babušík prokázal ve své bakalářské práci odpovídající zkušenosti a znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni vysokoškolského studia.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C