diplomová práce

Využití odpadního tepla kompresorů do soustavy centrálního zásobování teplem pomocí absorpčního tepelného čerpadla

Text práce 2.96 MB

Autor práce: Ing. Fabian Alexis Aranguren Campos, BSC.

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Abstrakt:

S růstem spotřeby energie a optimalizací průmyslových procesů na celém světě byly zkoumány nové zdroje energie. Odpadní teplo je potenciálním zdrojem pro výrobu elektřiny a tepla. Uvedené teplo může být znovu použito v různých fázích průmyslových procesů pomocí absorpčního tepelného čerpadla, které přenáší tepelnou energii z místa s nižším tepelným potenciálem do místa s vyšším tepelným potenciálem. Tato diplomová práce je v zásadě zaměřena na hodnocení různých absorpčních tepelných čerpadel implementovaných v zařízení na energetické využití odpadů SAKO Brno. Za tímto účelem byla provedena celosvětová bibliografická revize této technologie, poté je prezentována bilance energie v kompresoru, ze které bude získáno odpadní teplo, které má být využíváno pomocí čerpadla. Pomocí softwaru EES se provede hmotnostní a energetická bilance vybraných čerpadel, poté se vypočítá množství tepla a elektrické energie generované ve spalovně při implementaci každého z čerpadel a nakonec je zpracována ekonomická analýza. Konstrukce a implementace tepelného výměníku do systému je součástí této diplomové práce. Nejlepší volba vychází z nejvyšší provozní účinnosti při co nejnižších nákladech.

Klíčová slova:

Odpadní teplo, absorpční tepelné čerpadlo, teplárenství, spalovna, výměník tepla

Termín obhajoby

2.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Okomentujte vzorec pro účinnost ve své prezentaci. Jak chápat ekonomické zhodnocení počítané technologie? Zodpovězeno.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-P)

Studijní obor

Energetické inženýrství (M-ENI)

Složení komise

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen)

V rámci předložené diplomové práce byla řešena problematika využití odpadního tepla z kompresorů ve spalovně Brno pomocí absorpčního tepelného čerpadla. Práce zahrnuje odpovídající rešeršní zpracování problému a část věnovanou výpočtovému hodnocení posuzovaného řešení.
V průběhu zpracování diplomové práce student postupoval samostatně pod dohledem zástupce společnosti SAKO, vyhledával informace k řešenému problému a zpracovával poskytnutá data. Student prokázal využití znalostí získaných v průběhu studia při zpracování konkrétního úkolu.

Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Doporučuji proto práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem absorpčního tepelného čerpadla pro využití odpadního tepla z kompresorů. Práce obsahuje 11 kapitol a je napsána na osmdesáti stranách. V první části se student věnuje popisu teplárenství a jeho technologiím, následně je popsán princip absorpčního cyklu a absorpčního čerpadla a jeho aplikace. Ve druhé části práce jsou pak kapitoly s návrhem konkrétního absorpčního oběhu a výměníku. Závěr práce je věnován ekonomickému zhodnocení provedených návrhů.
Práce je logicky dobře poskládána, jednotlivé kapitoly na sebe věcně navazují.
Po formální stránce je třeba vytknout chybějící seznam použitých zkratek a symbolů. Další chybou je editace rovnic, kdy buď chybí obecné vyjádření, nebo do rovnice není dosazeno. Toto je patrné zejména v kapitole 9. Zde je také nejvíce chyb a překlepů. Dosazování do rovnic je dost často nepřesné (str. 39 - dosazeno 250, správně 250,4) nebo je dosazena úplně jiná hodnota (např. str. 65, rov. 35 - dosazeno 5386,5, správně 239,4). Po grafické stránce je práce zpracována kvalitně a přehledně, nutno vyzdvihnout vlastní úpravu obrázků.
Přes výše uvedené nedostatky je práce na vysoké úrovni a splnila zadání. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B/velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B