bakalářská práce

Návrh varianty motocyklové konvenční kyvné vidlice z hliníkových slitin

Text práce 11.71 MB Příloha 1.09 MB

Autor práce: Bc. Michal Adlof

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: Ing. Lubor Zháňal, Ph.D.

Oponent: Ing. Martin Tobiáš

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kyvné vidlice z hliníkových slitin. Teoretická část je věnována bližšímu popisu vidlic. Jsou zde popsány starší způsoby uložení kola a také popsány a porovnány čtyři základní varianty kyvných vidlic. Praktická část práce je zaměřena na konstrukční přepracování ocelové kyvné vidlice. Následují výpočty sil a pevnostní analýza. Práce je zakončena porovnáním původní ocelové a přepracované hliníkové kyvné vidlice. Součástí práce je kompletní výkresová dokumentace potřebná pro výrobu, která je umístěna v příloze.

Klíčová slova:

Kyvná vidlice, podvozek, odpružení, motocykl, Jawa, konstrukce

Termín obhajoby

1.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Jak jsou spojovány díly vidlice? - částečně zodpovězeno 2) Jaký je možný vývoj ve snižování hmotnosti vidlic? - odpovězeno 3) Jaké znáte MKP, které by byly vhodné pro pevnostní výpočet vidlice. - odpovězeno 4) Tolerance otvorů pro ložiska. - částečně odpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Stavba strojů a zařízení (B-SSZ)

Složení komise

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Špička, CSc. (člen)
Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Lubor Zháňal, Ph.D.

Závěrečná bakalářská práce pojednává o návrhu náhrady ocelové kyvné vidlice motocyklu hliníkovou variantou. První část je tvořena dostatečně obsáhlou a srozumitelnou rešerší, následuje část věnovaná návrhu a konstrukci nové vidlice a v závěrečné části se zabývá analýzou zatížení a pevnosti prostřednictvím MKP softwaru. K tomuto místu směřuje asi také jediná podstatnější výtka, neboť dle zadání měla být porovnána torzní tuhost původní a nové varianty, k čemuž ovšem v práci nedošlo (porovnáno je pouze rozložení napětí a maximální dosahované hodnoty). Nicméně i přes tento nedostatek se jedná zejména v kontextu bakalářských prací po obsahové i formální stránce ke kvalitně provedené práci nadprůměrného rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Martin Tobiáš

Bakalářské práce pana Adlofa je konstrukčního charakteru, hlavním výstupem je výkresová dokumentace k výrobě kyvné vidlice motocyklu. Jazykově je práce na dobré úrovni, autor se nedopouští gramatických chyb. Práce s textem, formátování, odkazy na literaturu a obrázky jsou rovněž bez výhrad, veškeré formální náležitosti jsou splněny. Práce vznikla na základě požadavků Jawa Moto s.r.o., posouzení vhodnosti výsledného návrhu je tedy záležitostí zmíněné firmy.
Návrhu nové kyvné vidlice motocyklu by bylo vhodné se věnovat intenzivněji, např. v rámci diplomové práce a s nasazením specializovaných výpočetních nástrojů. Značnou část práce zabírá rešerše všeobecně známých faktů, více prostoru by bylo vhodné věnovat plnění cílů práce, zejména MKP analýzám. Silový rozbor je formálně správný, výsledné okrajové podmínky pro MKP však neodpovídají reálným zatěžovacím stavům, resp. jedná se o velké zjednodušení. Výsledky analýz je proto (i vzhledem k použitému software) nutno brát s rezervou, včetně jejich interpretace autorem. I přes tyto výhrady jsou cíle práce splněny a práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A