bakalářská práce

Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací

Text práce 7.2 MB

Autor práce: Julie Adamcová

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Jan Pěta, Ph.D.

Oponent: Ing. Andrea Minaříková Zajíčková, MBA

Abstrakt:

Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové směrnice pro oblast zásobování a skladování v obchodní společnosti. Jako první jsou vymezeny teoretické pojmy, které se vztahují k vnitropodnikovým směrnicím a účtování o zásobách, následně je provedena analýza společnosti, kde je přiblížen jak popis společnosti, tak její chod a skladování zásob. V poslední části jsou představeny návrhy pro zlepšení evidence zásob včetně modelu vnitropodnikové směrnice pro danou společnost.

Klíčová slova:

vnitropodnikové směrnice, účetnictví, zásoby, účtování o zásobách, inventarizace

Termín obhajoby

21.7.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno doc. Žižlavský: Znáte alternativní účetní systém, který by nahradil software POHODU? odpovězeno doc. Žižlavský: Je případně reálný přechod na nový účetní software? odpovězeno Ing. Fojtů: Uvažovala jste, že by karty zaměstnance byly v elektronické podobě? odpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Ekonomika a management (BAK)

Studijní obor

Účetnictví a daně (BAK-UAD-D)

Složení komise

doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda)
Ing. Filip Šimeček (místopředseda)
Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jan Pěta, Ph.D.

Studentka pracovala řádně a zadané úkoly vypracovávala včas.

Otázka k obhajobě:
Jak se ve vypracované vnitropodnikové směrnici promítl Vás návrh uvedený v kapitole 3.2?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací D

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Andrea Minaříková Zajíčková, MBA

Cílem práce je identifikovat a analyzovat nedostatky ve vnitropodnikových směrnicích konkrétní účetní jednotky, popř. navržení směrnic nových. Na základě analýzy současného stavu konkrétní účetní jednotky bylo zjištěno, že jedním ze zásadních problémů je dlouhá doba obratu zásob a jejich evidence. Doporučením je:
- podrobnější členění účtů zásob za pomocí analytických účtů,
- zavedení sériových čísel,
- vytvoření vnitropodnikoví směrnice k zásobám.

Z pohledu své praxe v oblasti auditu oceňuji, že se práce soustředí zejména na zásoby. Pochopení této oblasti je ve výrobních podnicích velmi důležité, a to i pro zaměstnance na ekonomických a účetních pozicích.

Navrženou vnitropodnikovou směrnici považuji za vhodnou. Uvítala bych ale, kdyby jejím obsahem byl také popis evidence v účetním programu.

Dle mého názoru byly stanovené cíle práce splněny. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A

Známka navržená oponentem: A