diplomová práce

Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou

Text práce 2.63 MB

Autor práce: Bc. Anastasiia Abramova

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Michal Karas, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku MOL Česká republika, s.r.o. k 1.1.2019 pomocí výnosových metod, konkrétně za použití metody diskontovaného cash flow ve variantě entity.

Klíčová slova:

strategická analýza, finanční analýza, SWOT analýza, finanční plán, diskontované cash flow, průměrné vážené náklady kapitálu

Termín obhajoby

16.7.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Brychta - Na str. 117 ve své práci kalkulujete náklady na vlastní kapitál, přičemž zde uvádíte úrok v jednotivých letech ve výši 12 %, 6,3 % a 2,3 %. Můžete prosím vysvětlit důvody rozdílů v dané úrokové sazbě? - zodpovězeno doc. Brychta - Proč jste prognózu tržeb opřela o ukazatel Ropa Brent a uvažovala jste i jiné faktory při stanovení této prognózy? - zodpovězeno Ing. Kruntorádová - Které analýzy vedly ve SWOT analýze k definování příležitostí a hrozeb? - zodpovězeno Ing. Kruntorádová - V návaznosti na uvedené, lze považovat rozšíření produktového portfolia za příležitost? - zodpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Ekonomika a management (MGR)

Studijní obor

Účetnictví a finanční řízení podniku (MGR-UFRP-D)

Složení komise

doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Michal Karas, Ph.D.

Ocenění je zpracováno podrobně a stěžejní parametry ocenění jsou dobře podloženy.

K obhajobě přikládám následující otázku:
Jaký vliv na Váš odhad hodnoty by mělo zohlednění současného vývoje cen ropy Brent?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce je sepsána velice pečlivě a precizně. Metodicky je práce dobře uchopena. Teoretická část díla má s ohledem na téma běžně prezentovanou strukturu a dobře vystihuje podstatu řešené problematiky.  Analytická část mohla být detailnější (viz např. kapitola 3.3), na druhou stranu je však nutno brát v potaz stanovený rozsah diplomové práce (i ve stávající podobě je již text neobvykle dlouhý). Návrh výsledného ocenění mohl obsahovat také verifikační kapitolu 9.2 Metoda EVA entity - všechny vstupní parametry výpočtu má autorka tak jako tak k dispozici a měla by dojít ke stejnému výsledku jako v případě metody DCF entity. Celkově hodnotím diplomovou práci jako nadstandardní.
Kritérium hodnocení Známka Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji Autorka používá v odkazech na literaturu v textu tituly autorů, což je standardně považováno za chybné. Zásadní pasáže teoretických východisek jsou postaveny na jediné publikaci (Mařík a kol., 2007 resp. 2018), což je ale s ohledem na nabídku českojazyčných publikací v dané oblasti v zásadě pochopitelné. Autorka zde nicméně mohla vycházet i z cizojazyčných monografií (např. Damodaran). B

Známka navržená oponentem: A