bakalářská práce

Metody detekce neutronů

Text práce 1.19 MB

Autor práce: Vít Arbeit

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Peter Mičian

Oponent: Ing. Kamil Števanka

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá neutrony, způsobům jejich detekce a neutronovými detektory. Teoretická část zahrnuje popis všech principů, pomocí kterých je možné neutrony detekovat a blíže přiblíží jak již zavedené neutronové detektory, tak i nejnovější typ detektoru. Praktická část je věnována realizaci Bonnerových sfér a proměření jejich vlastností na neutronovém zdroji 241Am-Be.

Klíčová slova:

neutron; AmBe; detektory neutronů; Bonnerovy sféry; moderace neutronů; bublinkové detektory; neutronový zdroj

Termín obhajoby

23.6.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student prezentoval komisi řešení a výsledky své práce Metody detekce neutronů. Vedoucí práce Ing. Mičian seznámil komisi se zněním posudků. Otázky oponenta student správně zodpověděl. Ing. Katovský se dotázal na dosažené výsledky v závislosti na velikosti sféry, student otázku pohotově zodpověděl. Doc. Baxant se dotázal na použitý materiál a tvar detektorů, student otázku samostatně zodpověděl. Dále se doc. Baxant zeptal na význam vzdálenosti při měření, student otázku zodpověděl.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Specializace

bez specializace (---)

Složení komise

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen)
Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen)
Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen)
Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Peter Mičian

Cieľom bakalárskej práce autora Víta Arbeita bolo vytvoriť rešerš fungovania a používania detektorov neutrónov. Následne sa detailne zoznámiť s detektormi neutrónov, ktoré sú k dispozícií v laboratóriu a pomocou vybraných detektorov uskutočniť meranie. Zadanie práce bolo splnené v plnom rozsahu. Hlavný prínos tkvie predovšetkým v experimentálnej časti, kde študent vytvoril detekčné Bonnerove sféry, ktoré je možné používať s rôznymi typmi detektorov neutrónov. Vytvorené sféry budú ďalej používané pri práci v laboratóriu ionizujúceho žiarenia na UEEN.
Samotná práca je členená do 7 logicky nadväzujúcich kapitol, kde autor najskôr uvádza postupne teóriu neutrónov, ich moderáciu, detekciu až po realizáciu samotného experimentu. Rešerš je podrobná s veľkým množstvom dôležitých informácii a ich vysvetlením. Rešerš je vhodne doplnená obrázkami pre názorné vysvetlenie. Celkovo je použitých 49 zdrojov, ktoré sú vhodne vybraté a citované. V kapitole 5 je popis prípravy a realizácie experimentu. Táto kapitola je vhodne doplnená o schému a fotografie z prípravy a samotného merania. V závere práce sú vhodne zhrnuté prínosy a výsledky práce.
Autor vynaložil mnoho úsilia pri realizácií experimentu. Veľká časť práce bola vykonávaná predovšetkým v laboratóriu. Pri prípravách experimentu študent preukázal svoju húževnatosť a odhodlanie pri riešení problémov.
Študent mal záujem o danú tému a chodil pravidelne na konzultácie. Jeho práca bola systematická a dôsledná. Naplánované bolo experimentálne meranie aj na ďalších zdrojoch neutrónov na rôznych pracoviskách, avšak kvôli súčasnej situácii neboli tieto merania zrealizované.
S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti túto prácu doporučujem k obhajobe a hodnotím ju A/90 bodov.

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Kamil Števanka

Práce se zaměřuje na problematiku neutronového záření a jeho detekce. V rešeršní části autor popisuje principy detekce neutronů a používané neutronové detektory. Praktická část práce byla zaměřena na výrobu Bonnerových sfér a jejich využití při porovnání vlastností třech různých neutronových detektorů.
Rešeršní část práce je zpracována důkladně a je patrné, že autor nastudoval velké množství literatury, nicméně v některých případech použil nesprávné formulace či dané metody nepopsal zcela přesně. Například v obrázku 7 použil slovní spojení rozptýlené jádro. Autor často čerpal ze zahraniční literatury a je možné, že nesprávně přeložil termíny. Bylo by vhodné najít si tyto termíny v české odborné literatuře. I přes tyto nedostatky je teoretická část zpracována kvalitně.
V praktické části je jasně popsána metodika experimentu a výsledky jsou přehledně zpracovány.
Bakalářská práce je kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

Známka navržená oponentem: A