bakalářská práce

Inovace automatického systému ANPR

Text práce 1.68 MB

Autor práce: Bc. Oliver Alsop

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.

Oponent: PaedDr. Alena Baumgartnerová

Abstrakt:

Tato semestrální práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně fungujícího systému automatického rozpoznávání poznávacích značek.
Toto téma je v oblasti automatizace relativně nové, a proto je třeba se vypořádat s mnoha výzvami, které na nás v tomto odvětví automatizace čekají. Tato práce se zaměřuje na aspekty kamer vhodných pro implementaci do systému ANPR, postupy a metody segmentace a extrakce poznávacích značek a rozpoznávání znaků přítomných na poznávací značce.
Tato práce nabízí bližší pohled pro všechny, kdo se zajímají o inovace v automatizaci, a na výzvy, které jsou doprovázeny správnou funkčností systému rozpoznávání poznávacích značek.

Klíčová slova:

Automatické rozpoznávání poznávacích značek, ANPR, automatizace, hardware, software

Termín obhajoby

23.6.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student přednesl jazykově i obsahově zdařílou prezentaci své BP s drobnými chybami ve výslovnosti a bez problémů zodpověděl položené otázky a osvětlil námitku týkající se chybějících zdrojů. Podařilo se mu tím vylepšit navrhovanou známku oponenta. 1) Mohl byste objasnit, které pasáže (kapitoly) Vaší práce jsou přímo výsledkem Vaší praktické činnosti? S jakým největším problémem jste se při návrhu systému setkal? 2) Z jaké konkrétní dokumentace (publikací) čerpáte v případě uvádění velkého množství faktů? Pokud jste systém navrhl sám, jak je možné, že uvádíte obrázky z internetu a neuvádíte zdroj?

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní program

Angličtina v elektrotechnice a informatice (AJEI-H)

Studijní obor

Angličtina v elektrotechnice a informatice (H-AEI)

Složení komise

doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen)
Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen)

Práce Olivera Alsopa je čistě technická tak jak odpovídá zadání.  Student na základě vlastní praxe a spolupráce se zákazníkem vytvořil vlastní návrh ANPR systému, který se zrealizoval výrobcem. Student postupoval pod vedením externího konzultanta z Technoparku v Brně, který hodnotí jeho práci jako výbornou, což dokazuje realizace studentova projektu výrobcem podle zadání zákazníka.
Práce popisuje jednotlivé části systému, principy zpracování obrazu, optické rozpoznávání znaků, práce se síťovými nastaveními a dalšími technickými podrobnostmi navržení fungujícího systému rozpoznávání SPZ při parkování.  Aby mohl takový projekt navrhnout musel se student v praxi seznámit se všemi nutnými technickými znalostmi a na jejich základě kreativně přistoupit k zákazníkovu zadání.
Práce splňuje žánr typický pro psaný jazyk v elektrotechnickém inženýrství a to je popis systému, doložení příkladů a argumentace podporující postup při realizaci. Jazyk práce obsahuje velké množství termínů jak odpovídá jeho obsahu. Styl odpovídá návodu nebo popisu pro technika, není to styl akademický. Text je zaměřen na cíleného  recipienta, který sdílí podobné technické znalosti jako autor. Styl je méně formální než je zvykem v češtině, ale odpovídá úzu běžnému v anglo-americkém přístupu k textům tohoto typu. Ale zkrácené tvary zde nejsou možné.
Celkově je práce napsaná angličtinou, která se dobře čte, kondenzace vedlejších vět, přehledný formát, ilustrace popisovaného jevu. Největší hodnotu má studentův samostatný návrh systému ANPR zrealizovaný v praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Známka navržená vedoucím: B

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně fungujícího systému automatického rozpoznávání poznávacích značek. Autor práce prohlašuje, že  obsažené informace v práci jsou podloženy praktickou znalostí těchto systémů, jejich nastavováním a kontrolou jejich funkčnosti v reálných podmínkách. V tomto ohledu je zadání práce splněno.
Převažující formální styl je však několikrát narušen použitím neformálních výrazů typu „come in handy“, „this comes as no surprise“, slovesa „get“ místo odpovídajícího formálního ekvivalentu, jen pro příklad.
Z jazykového hlediska se vyskytuje více problémů: v několika případech ve větě chybí přísudek a jsou problémy ve shodě, dále je to nepoužití pasivu, čímž se mění význam sdělení, chybné použití předložkových vazeb, občasné chyby ve vztažných větách, nebo chybné použití modálního slovesa.
V syntaktické rovině se několikrát objevuje problém přílišné délky souvětí s několika různými vedlejšími větami a chybnou interpunkcí, kdy je pak obtížné pochopit význam sdělení, např. na str. 7(2.3.2), nebo 17(5).     Jako celek však práce působí jednotně a přehledně přes nedostatek v použití češtiny - „Obsah a Seznam obrázků“ v práci psané anglicky.
Jako za největší formální nedostatek považuji chybějící odkazy na zdroje – není jasné, co jsou parafráze, citace, v textu je pouze jeden jediný odkaz na zdroj uvedený v seznamu literatury, u převzatých fotografií nejsou uvedeny zdroje taktéž.
V hodnocení zohledňuji skutečnost, že z velké části autor sděluje osobní vklad a zkušenost a také velmi dobrou, až na zmíněné výhrady, úroveň jazyka. Proto hodnotím práci známkou E a doporučuji k obhajobě.

Známka navržená oponentem: E