diplomová práce

Vybrané části stavebně technologického projektu mateřské školy v Brně

Text práce 12.84 MB Příloha 16 MB

Autor práce: Ing. Petr Bartek

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Oponent: Ing. Rostislav Doubek

Abstrakt:

Tématem této diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby dvoupatrové mateřské školy v brněnské městské části Bystrc. Součástí práce je technická zpráva, časový a finanční plán objektový, projekt zařízení staveniště, hluková studie, technické zprávy a kontrolní a zkušební plány pro konstrukci monolitických stropních desek a předpjatých stropních desek Spiroll, studie bednění, strojní sestava hlavních mechanizmů použitých během výstavby, dále časový plán, potřebný počet pracovníků a položkový rozpočet hrubé stavby, ale také rozpočet pro celou stavbu dle THÚ a srovnávací studie zvedacích mechanizmů. Dále jsou v přílohové části vypracována schémata postupu a přístupu k výstavbě v jejích různých etapách.

Klíčová slova:

Mateřská škola, stavba, zděná konstrukce, montovaná stropní konstrukce, předpjaté panely Spiroll, monolitická stropní deska, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, zařízení staveniště, časový plán, položkový rozpočet hrubé stavby, technologický předpis, bednění

Termín obhajoby

29.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi se svým konstrukčním, dispozičním a technologickým řešením své diplomové práce v rámci prezentace doplněné o ilustrativní schémata a fotografie. Následně nastínil koncepci staveništního provozu přímo na výkrese zařízení staveniště a výkresech pro objekty zařízení staveniště. Student seznámil komisi se lhůtou výstavby i problematikou přípojek. Dále seznámil komisi s navrženou strojní sestavou. Student zodpověděl dotazy oponenta. Ing. Pospíchal, Ph.D. Jakým způsobem budou řešeny pojezdové plochy? Student odpověděl na dotaz dostatečně. Kde budou řešeny a vedeny staveništní rozvody? Student odpověděl dobře.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Realizace staveb (R)

Složení komise

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda,
doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. - místopředseda,
Ing. Martin Hejl - tajemník,
Ing. Michal Brandtner - tajemník,
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - člen,
Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen,
Ing. Alena Vaščáková - člen,
Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
51629.pdf 78.98 kB

Posudek oponenta
Ing. Rostislav Doubek

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
51630.pdf 75.7 kB