diplomová práce

Vybrané části stavebně technologického projektu administrativní budovy s halou v Brně

Text práce 3.32 MB Příloha 3.57 MB

Autor práce: Ing. Marián Bakyta

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Oponent: Ing. Jana Pražáková

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického projektu administrativní budovy s halou v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci stavby, časový a finanční plán, studii realizaci hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový harmonogram, rozpočet, technologický předpis ploché jednoplášťové vegetační střechy, kontrolní a zkušební plán kvality, posouzení výběru zvedacího mechanizmu a návrh zachycení dešťových vod k dalšímu využití.

Klíčová slova:

Administrativní budova, skladovací hala, Brno, technická zpráva, zařízení staveniště, harmonogram, rozpočet, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, plochá jednoplášťová střecha, vegetační vrstva, věžový jeřáb, autojeřáb, zachycení dešťových vod.

Termín obhajoby

29.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Po představení seznámil student komisi s tématem své diplomové práce. V rámci připravené prezentace, kterou student vytvořil v PPT a doplnil o ilustrace obrázky a schématy, seznámil komisi podrobněji s následujícími body: - technická zpráva - koordinační situace stavby - časový a finanční plán stavby - studie hlavních technologických etap - zařízení staveniště - strojní sestava - časový harmonogram hrubé stavby - položkový rozpočet - technologický předpis - vegetační střecha - kontrolní a zkušební plán - výběr zvedacího mechanizmu - zachytávání dešťové vody k dalšímu využití. V rámci PPT prezentace zpracoval student také odpovědi na dotazy a připomínky oponenta. Na připomínky reagoval student dobře.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Realizace staveb (R)

Složení komise

Prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc - předseda,
Ing. Miloslava Popenková, CSc. - místopředseda,
Ing. Erika Kratochvílová - tajemník,
Ing. Lukáš Bříza - tajemník,
Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen,
Ing. Michal Král - člen,
Ing. Václav Venkrbec - člen,
Ing. Rostislav Doubek - člen,
Ing. Jan Mesiarkin - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
51131.pdf 53.64 kB

Posudek oponenta
Ing. Jana Pražáková

Známka navržená oponentem: C

Soubor vložený oponentem Velikost
51904.pdf 120.89 kB