diplomová práce

Zastřešení nádvoří administrativních budov

Text práce 140.74 kB Příloha 16.84 MB

Autor práce: Ing. Ladislav Baculak

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Petr Brosch

Oponent: Ing. Milan Pilgr, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práca sa zaoberá návrhom a posúdením zastrešenia nádvoria administratívnych budov. Konštrukcia je pravidelného pôdorysného tvaru a výška zastrešenia je 15,0 m. Materiál konštrukcie je oceľ S355, šrouby 8.8., oceľ čepu S355. Konštrukcia sa nachádza v Brne. Boli vypracované dve varianty a vypracované posudky podľa platných noriem.

Klíčová slova:

zastrešenie, nádvorie, priehradový nosník, statický výpočet, kotvenie, spoje, oceľová konštrukcia, parabolický väzníc, priehradová väznica, votknutý stĺp

Termín obhajoby

29.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student formou prezentace seznámil členy komise s podstatným obsahem své diplomové práce. V následné diskuzi se vyjádřil k připomínkám oponenta a reagoval na dotazy a připomínky členů komise k řešení diplomové práce.

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Pozemní stavby (S)

Složení komise

doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. - předseda,
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - místopředseda,
Ing. Pavla Bukovská - tajemník,
Ing. Karel Sýkora - člen,
Ing. Dušan Hradil - člen,
Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. - člen,
Ing. Jiří Skyva - člen,
Ing. Miroslav Spáčil, CSc. - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Petr Brosch

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
51257.pdf 85.2 kB

Posudek oponenta
Ing. Milan Pilgr, Ph.D.

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
51571.pdf 170.23 kB