diplomová práce

Návrh silničního mostu

Text práce 1.05 MB Příloha 7.95 MB

Autor práce: Ing. Erik Barkáč

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Josef Panáček

Oponent: Ing. Dalibor Diviš

Abstrakt:

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom premostenia na obchvate R48 cez rieku Ostravica. Za týmto účelom boli vypracované tri varianty riešenia nosnej konštrukcie z ktorej bol vybraný variant dodatočne predopnutého komorového nosníku s kolmými stenami. Hlavnou úlohou je posúdiť konštrukciu na postupnú výstavbu, medzný stav použiteľnosti a medzný stav únosnosti. Statický výpočet bol vypracovaný podľa európskych noriem.

Klíčová slova:

Komorový most, tda, predpätý betón, železobetón, most, statický výpočet, medzný stav použiteľnosti, medzný stav únosnosti, vizualizácia

Termín obhajoby

30.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. Když byste počítal průřez nad podporou, a komora by byla náběhovaná se šikmými stěnami, jaké by mohly vzniknout problémy v oblasti nad podporou? Zejména s ohledem na momenty únosnosti. Student odpověděl doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. Máte v práci několik typů statických modelů, každý model byl použit na něco jiného, nebo byla i použita interakce modelů? Student odpověděl Ing. Radim Nečas, Ph.D. Při návrhu příčníku byly navrženy předpínací tyče v místě ložiska, je to správný předpoklad? Student odpověděl Ing. Jiří Strnad, Ph.D. Výztuž příčníku nad ložisky, doplnění výztuže z podélného směru v detailech chybí. Student odpověděl s dopomocí

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby (K)

Složení komise

doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - předseda,
Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Martin Olšák - tajemník,
Ing. Robin Pěkník - tajemník,
Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen,
doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen,
Ing. Martin Řehulka - člen,
Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Josef Panáček

Známka navržená vedoucím: B

Soubor vložený vedoucím Velikost
51723.pdf 82.89 kB

Posudek oponenta
Ing. Dalibor Diviš

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
51152.pdf 95.21 kB