diplomová práce

Studium struktury a stability belitu

Autor práce: Ing. Paulína Adameková

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Dominik Gazdič, Ph.D.

Oponent: Ing. Karel Kalivoda, Ph.D.

Abstrakt:

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá prípravou slinkového minerálu belitu. Cieľom je optimalizovať prípravu belitu s následným sledovaním vplyvu vedľajších oxidov, spôsobu prípravy a tiež režimu výpalu na stabilitu ß – C2S. Práca sa primárne zameriava na prípravu ß – C2S bez stabilizácie, pričom vychádza z predchádzajúceho výskumu v oblasti slinkových minerálov na ÚTHD, kde na  základe výsledkov došlo k úprave metódy prípravy surovinovej múčky a optimalizácií navrhnutých páliacich režimov.

Klíčová slova:

Dikalciumsilikát (Belit), polymorfizmus, belitický cement, ß – C2S, y - C2S, stabilizátor, XRD analýza

Termín obhajoby

28.1.2020

Práce bude zveřejněna

27.1.2023

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Připomínky v posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Ing. Karel Lang, CSc. - Myslíte si že kyselina boritá může ovlivňovat reaktivitu cementu? Jaké bylo použité množství kyseliny? Ing. Hynek Smolka - Jak se přidávala kyselina boritá? V jaké formě? prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - Je to tak že když je vyšší teplota a větší izotermická výdrž bude více beta belitu? Jedná se o rychlou nebo pomalou přeměnu z beta na gama belit? Jak se měřila entalpie? Jak si vysvětlujete stabilizační úlohu kyseliny borité? Mechanizace stabilizace? prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - Jak probíhalo chlazení vzorků? Jak probíhal výpal? Množství vzorků při výpalu. A/1 – Studentka výborně reagovala a zaujímala svoje stanovisko ke všem připomínkám k předložené DP od oponenta i členů komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Stavebně materiálové inženýrství (M)

Složení komise

Ing. Karel Lang, CSc. - předseda,
Ing. Hynek Smolka - místopředseda,
Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D. - tajemník,
prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen,
prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - člen,
doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. - člen,
doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen,
Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen,
Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Dominik Gazdič, Ph.D.

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
51447.pdf 98.95 kB

Posudek oponenta
Ing. Karel Kalivoda, Ph.D.

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
51538.pdf 752.14 kB

Důvod odložení zveřejnění

Zveřejnění této práce je odloženo na dobu 3 let v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky práce budou použity pro publikace v impaktovaném časopisem.