diplomová práce

Multifunční budova na ul. Obchodná v Bratislavě

Text práce 438.56 kB Příloha 23.19 MB

Autor práce: Ing. Róbert Banič

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. František Vajkay, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Petra Machová

Abstrakt:

Předmětem této diplomové práce je návrh a projektová dokumentace pětipodlažní multifunkční budovy se 2 suterénními podlažími pro parkování pro 52 aut. První 2 patra jsou veřejná - k pronájmu je 23 samostatných prostor. Horní 3 podlaží obsahují 18 bytů a mají samostatné vchody se dvěma schodišti a 2 výtahy. Budova má dvě úrovně střechy a obě jsou pochozí s malým parkem a vegetací. Budova se nachází v hlavním městě Slovenska, Bratislavě, na Obchodní ulici. Záměrem je nahradit dvě staré budovy ve velmi špatném stavu. Z architektonického hlediska má tato budova zapadat do historického vzhledu ulice úpravou tvaru oken a materiálů a zároveň působit mírně moderně. Z konstrukčního hlediska má budova rámové nosné konstrukce z betonových nosníků sloupů a obousměrně vyztužených betonových desek vyplněných dřevěnými konstrukcemi a lehké sádrokartonové příčky.

Klíčová slova:

Multifunkční budova, pětipodlažní, dřevěná konstrukce, betonový skelet, plochá střecha, pochozí střecha, byty, garáž, veřejné prostory, výtahy

Termín obhajoby

28.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student představil svoji DP na téma Multifunkční budova na ul. Obchodná v Bratislavě a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Ústav pozemního stavitelství

Studijní program

Stavební inženýrství (N-P-C-SI (N))

Studijní obor

Pozemní stavby (S)

Složení komise

Prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - předseda,
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Miloslav Novotný - tajemník,
Ing. Martin Dvořák - tajemník,
Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen,
Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen,
Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,
Ing. František Girgle, Ph.D. - člen,

Známka navržená vedoucím: C

Soubor vložený vedoucím Velikost
51274.pdf 189.84 kB

Známka navržená oponentem: C

Soubor vložený oponentem Velikost
51255.pdf 193.89 kB