diplomová práce

Mateřská škola

Text práce 620.39 kB Příloha 19.18 MB

Autor práce: Ing. Martina Ambrožová

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Karel Struhala, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem funkčního celku mateřské školky v Křenovicích (okres Vyškov).  Objekt je rozdělený na 3 funkční části. Prostřední část je navržena jako dvoupodlažní, zbylé 2 části jsou jednopodlažní. Celý objekt je nepodsklepený. V objektu jsou navrženy 2 dětské oddělení po patnácti dětech a prostřední část je projektováno pro technické zázemí. Pro každé oddělení připadají 2 vyučující a pro obě části je jedna ředitel/ka. Na přípravu pokrmů a úklid jsou projektování 3 další zaměstnanci. V objektu se také nachází logopedická ordinace s bezbariérovým přístupem. Zastřešení objektu je řešeno pomocí plochých vegetačních jednoplášťových střech. Objekt je navržen jako zděná konstrukce z vápenopískových tvárnic s kontaktním zateplovacím systémem.

Klíčová slova:

Mateřská školka, diplomová práce, projektová dokumentace, plochá vegetační jednoplášťová střecha, novostavba, nepodsklepený, podlaží, vápenopískové tvárnice, předpjaté dutinové stropní panely, děti, kontaktní zateplovací systém ETICS

Termín obhajoby

27.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Studentka představila svoji DP na téma Mateřská škola a zodpověděla otázky a připomínky oponenta. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav pozemního stavitelství

Studijní obor

Pozemní stavby (S)

Složení komise

Prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - předseda,
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Miloslav Novotný - tajemník,
Ing. Martin Dvořák - tajemník,
Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen,
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen,
Ing. Bohuslav Brukner - člen,
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - člen,
Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen,

Posudek vedoucího
Ing. Karel Struhala, Ph.D.

Známka navržená vedoucím: B

Soubor vložený vedoucím Velikost
51350.pdf 93.78 kB

Posudek oponenta
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.

Známka navržená oponentem: C

Soubor vložený oponentem Velikost
51351.pdf 115.87 kB