bakalářská práce

Marketingový výzkum

Text práce 2.54 MB

Autor práce: František Adam

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. David Schüller, Ph.D.

Oponent: Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zaměřuje na míru spokojenosti klienta s nabízeným produk-tem v oblasti zdravotnictví.Práce obsahuje teoretickou část, kde popíšu pojmy, které se zaměřením práce souvisí. V další části budou provedeny analýzy vněj-šího a vnitřního prostředí a sestaven dotazník. Na základě informací z těchto analýz navrhnu návrhy na zlepšení.

Klíčová slova:

Marketing, Spokojenost zákazníka, Marketingový mix, Dotazník

Termín obhajoby

16.7.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Iveta Šimberová: Vývoj tržeb z historického hlediska a situace firmy na mezinárodním trhu. - odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký: Pouze u jednoho návrhu jste uvedl předpoklad výnosů, jsou vyčísleny i u ostaních návrhů? Jak jste počítal mzdu nových pracovníků v druhém návrhu? Co znamená zkratka "OOV"? Jsou vyčísleny náklady nebo výdaje u návrhu rozšíření portfolia výrobků? Rozdílnost nákladů a výdajů. - částečně odpovězeno Ing. Pavel Juřica: Navyšování výrobní kapacity a rychlost dodání produktu je jedním z návrhů v BP, ale dle Vašich slov není potřebná, vysvětlete. - odpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Procesní management (BAK-PM)

Složení komise

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda)
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. David Schüller, Ph.D.

Práce je zaměřena na problematiku užití metod marketingového výzkumu ve vybrané oblasti marketingu. Hlavní cíl práce byl naplněn. V práci jsou použity vhodné metody a techniky marketingového výzkumu pro sběr, analýzu a vyhodnocení dat.  Autor uspokojivě interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. SWOT analýzu by bylo přínosné dále zpracovat například metodou párového srovnání. Některé návrhy logicky nenavazují na zjištěné výstupy z analýz.  Ekonomické hledisko návrhů logicky neodráží současnou ekonomickou situaci na trhu. Formální náležitosti a použitá terminologie je na uspokojivé úrovni. V části cíle a metody práce je velké množství chyb - slova nejsou mezi sebou oddělena mezerou. Tyto chyby se velmi často objevují i v dalších částech práce.  Některé obrázky nejsou čitelné - například rozhodovací matice důležitost/spokojenost, což jsou základní podklady pro návrhovou část. Citační norma je dodržena.

Otázka k obhajobě: Myslíte si, že zavedení třetí směny pro vyšší využití strojové kapacity je z nákladového hlediska smysluplné?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací C

Známka navržená vedoucím: D

Bakalářská práce předkládá návrh zvýšení úrovně spokojenosti zákazníka ve společnosti MAXIS. Autor v práci prokázal schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části.

Návrhová část obsahuje praktické návrhy využitelné ve společnosti, které vycházejí z provedených analýz a dotazníkového šetření.

Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů Cíl práce byl splněn. C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod Autor zvolil vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody, které ale jsou v teoretické části chaoticky řazeny (nejdříve informace k nástrojům propagace, pak marketingový výzkum, pak marketingový mix, zákazník,...). V analytické části mohla být propagace popsána dle 1.1.1-1.1.4 jako v teoretické části nebo jak je znovu nelogicky uvedeno v kap. 1.4.4. V analytické části je lepší postupovat od analýz vnějšího okolí po analýzy vnitřního okolí. Některé příležitosti ve SWOT analýze vychází spíše z interního prostředí. Chybí alespoň stručné shrnutí SWOT analýzy. D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry Student prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry, nicméně prezentace jeho názorů nebyla vždy jednoznačná a srozumitelná. D
Praktická využitelnost výsledků Autor v práci uvedl velké množství návrhů, které jsou ale nedotažené, nepřehledné a nesystematické. V úvodu návrhové části není ani uvedeno, co bude autor v této kapitole vůbec řešit a hned je tam uvedena kalkulace bez bližšího vysvětlení. V tabulkách 6, 7, 9 není zcela jasné, odkud autor uvedené částky čerpá. D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň Práce využívá standardního členění do kapitol. Nicméně místy je v práci zbytečně vynechané místo (např. str 18) a jsou zde gramatické chyby, překlepy či hovorové výrazy. Chybí také odkazy na tabulky/grafy v textu práce a text mezi nadpisem a např. tabulkou nebo obrázkem, např. str. 33, 35. Rovněž dvojtečka se nedává za nadpis kapitoly, např. str. 34, 35, 44. Některé obrázky jsou ve velmi špatné kvalitě. D
Práce s informačními zdroji Autor v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou citovány. C

Známka navržená oponentem: D