dizertační práce

Zesílení kruhových sloupů při příčném cyklickém namáhání

Text práce 6.97 MB Příloha 696.22 kB Teze 843.2 kB

Autor práce: Ing. Mohamad Mansour

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.

Oponenti: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, prof. Ing. L´udovít Fillo, Ph.D.

Abstrakt:

Předložená disertační práce se zabývá zesílením kruhových železobetonových sloupů pomocí vlákny vyztužených polymerů (tzv. FRP – fibre reinforced polymer) namáhaných laterálním cyklickým zatížením. Tato výzkumná studie se zaměřuje na zkoumání využití FRP tkaniny pro dodatečné zesílení, zlepšení chování kruhových železobetonových sloupů a vytvoření návrhového algoritmu pro zesílení kruhového sloupu pomocí kompozitních FRP materiálů. Návrhový algoritmus byl odvozen na základě analytické studie, numerických simulací a výsledků experimentální činnosti. Na základě těchto výsledků byl navržen postup pro návrh zesílení sloupů ovinutím, který předpovídá chování železobetonových sloupů vystavených laterálním cyklickým zatížením. Při experimentální práci byly zkušební vzorky zatíženy současně axiální sílou a příčným cyklickým zatížením. Toto bylo provedeno dvěma různými způsoby. První způsob zatěžování byl proveden konstantní velikostí laterální síly po daný počet cyklů (1 milion) se sledováním změny deformace. A druhý způsob provedení spočíval v zatížení konstantní deformací se sledováním úbytku síly během zatěžovací zkoušky. Dizertační práce rovněž předkládá přehled současného stavu poznání zesílení železobetonových kruhových sloupů ovinutím FRP tkaninou vystavených působení seismického zatížení. Dále uvádí přehled návrhových metodik a normová ustanovení Eurokódu a ACI. Experimentální program byl proveden za účelem ověření chování ovinutých kruhových sloupů při působení laterálního cyklického zatížení. Závěr práce sumarizuje poznatky o chování sloupů zesílených ovinutím FRP tkaninou při působení laterálního cyklického zatížení a představuje empirický model pro návrh zesílení ovinutím při vysokém a nízkém cyklickém zatížení.

Klíčová slova:

Vlákny vyztužený polymer – kompozitní materiál, zesílení kruhového sloupu vystaveného cyklickému zatížení

Termín obhajoby

7.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby (KDS)

Soubor vložený vedoucím Velikost
49986.pdf 54.74 kB

Posudek oponenta
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Soubor vložený oponentem Velikost
49977.pdf 130.08 kB

Posudek oponenta
prof. Ing. L´udovít Fillo, Ph.D.

Soubor vložený oponentem Velikost
49985.pdf 143.05 kB