dizertační práce

Odbourávání vybraných xenobiotik na komunálních čistírnách odpadních vod.

Text práce 30.13 MB Příloha 2.63 MB Teze 1.87 MB

Autor práce: Ing. Adéla Žižlavská, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Oponenti: RNDr. Igor Rusník, Ph.D., prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D.

Abstrakt:

Rozvoj chemického a farmaceutického průmyslu a masivní užívání syntetických látek v různých odvětvích se pro naši společnost stalo nepostradatelným.  Společně však s komfortem, jaký nám tento pokrok přinesl, jsme vytvořili zcela nový druh znečištění. Jedná se o skupinu látek, jež pro své účinky na živé organismy představuje daleko větší nebezpečí než „běžné“ organické znečištění. Vzhledem k jejich cizorodému původu vůči sloučeninám přirozeně se vyskytující v životní prostředí jsou označována názvem „Xenobiotika“. Jedná se o skupinu zahrnující velké množství různorodých substancí, s nestejnými fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi jako jsou například farmaka, pesticidy, detergenty, barvy, laky, plastové obaly, potravinářská aditiva, kosmetické produkty a mnohé další. Ačkoli se tyto látky do vodního cyklu začali dostávat již od 30 let 20 století jejich koncentrace se často pohybuje, až na samé hranici detekčního limitu, proto začala být jejich přítomnost ve vodách zkoumána podrobněji až v letech 80. a to v návaznosti na rozvoj analytických technologii chemického složení vod. Hlavní nebezpečí těchto látek spočívá v tom ,že primárně neznehodnocují životní podmínky organismů (tj. nesnižují kvalitu vody)  ,ale ovlivňují přímo samotné organismy a to buď matením endokrinního systému nebo přímo poškozováním  RNA či DNA, což vyvolává mutagenní změny, rakovinotvorné bujení, vrozené vady, metabolické poruchy, změny pohlaví, degeneraci reprodukčních schopnosti celých populací či vymizení pudu sebezáchovy.  Zdrojem xenobiotik ve vodním cyklu potažmo v celém životním prostředí jsou prokazatelně převážně odpadní vody, přičemž ke kontaminaci dochází skrze čistírny odpadních vod, jež nejsou konstruovány na odbourávání tohoto typu znečištění.
Dizertační práce se věnuje problematice xenobiotik v odpadních vodách, přičemž je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podrobně shrnuje současný stav poznání problematiky xenobiotik v odpadních vodách od jejic

Klíčová slova:

Xenobiotika, mikropolutanty, odpadní vody, dřevokazné houby, životní prostředí, technologie čištění odpadních vod, bioremediace, biofiltrace.

Termín obhajoby

18.10.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Disertační práce je příspěvkem řešení problematiky xenobiotik v odpadních vodách. Hlavní přínos práce je v rozpracování a ověření metody inokulace a trustifikace bionosičů na vzorky hub. Otázky a odpovědi: Byl konstrukční materiál kostek zhotoven z materiálů homogenního a byla ověřena účinnost složení konstrukčního materiálu? Vysvětlit nejasnost v Curiculum vitea? Uvažuje se o porovnání účinnosti i pro další složení konstrukčních materiálů nosičů. Vznikla chyba při přepisu. Má zvolený druh dřevokazní houby speciální nároky na životní prostředí? Jakou odhadujete živostnost z volených bionosičů? Zvolená dřevokazná houba vykazuje nenáročnost na životní prostředí a značnou odolnost vůči vnějším vlivům. Použité nosiče byly testovány krátkodobě, na reálnou životnost nelze usuzovat. Odvozují se zkoumané látky na nosič? Analyzoval se obsah látek? O2, ORP, T během pokusu? Ne. Ne, je plánován do budoucna. T se měřila, ostatní ne. Bylo měněno téma disertační práce u státní doktorské zkoušky? Uspořádání matrice, na které probíhalo testování a předpoklady do budoucna? Dotazy byly zodpovězeny s kladným výsledkem.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Studijní program

Stavební inženýrství (D-K-C-SI (N))

Studijní obor

Vodní hospodářství a vodní stavby (VHS)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - předseda,
prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D. - oponent,
RNDr. Igor Rusník, Ph.D. - oponent,
prof. Ing. Jan Šulc, CSc. - člen,
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - člen,
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,
Ing. Petr Prax, Ph.D. - člen,
doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc. - člen,
Ing. Karel Drbal, Ph.D. - člen,
doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - člen,
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - člen

Soubor vložený vedoucím Velikost
49990.pdf 90.62 kB

Posudek oponenta
RNDr. Igor Rusník, Ph.D.

Soubor vložený oponentem Velikost
49976.pdf 136.32 kB

Posudek oponenta
prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D.

Soubor vložený oponentem Velikost
49991.pdf 180.84 kB