dizertační práce

NÁVRH NDT METODY PRO HODNOCENÍ DRÁTKOBETONU

Text práce 4.37 MB Příloha 53.17 MB Teze 1.51 MB

Autor práce: Ing. Tereza Komárková, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

Oponenti: Doc. ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D., plk.doc.ing. Pavel Maňas, Ph.D.

Abstrakt:

Dizertační práce se zabývá návrhem nedestruktivní metody testování (NDT) určené pro hodnocení rovnoměrnosti rozložení a stanovení koncentrace ocelových drátků v drátkobetonu. V současné době na poli diagnostiky stavebních konstrukcí není dostupná žádná nedestruktivní metoda umožňující hodnotit koncentraci a současně homogenitu drátkobetonu. Ústav stavebního zkušebnictví (SZK FAST VUT v Brně) disponuje několika diagnostickými přístroji, avšak jejich využitelnost pro hodnocení vybraných parametrů drátkobetonu nebyla během dosavadní výzkumné činnosti prokázána. Tyto poznatky vedly k návrhu nového měřicího přístroje ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (UTEE FEKT VUT v Brně) a sepsání metodiky hodnocení těchto parametrů. Navržená NDT metoda byla experimentálně testována a ověřována její využitelnost pro hodnocení drátkobetonu ve stavební praxi.

Klíčová slova:

Nedestruktivní zkoušení stavebních materiálů (NDT), drátkobeton, koncentrace ocelových drátků, homogenita drátkobetonu, radiační metody, elektromagnetické metody, elektromagnetická cívka, impedance.

Termín obhajoby

5.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby (KDS)

Posudek vedoucího
Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

Soubor vložený vedoucím Velikost
50000.pdf 98.56 kB

Posudek oponenta
Doc. ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Soubor vložený oponentem Velikost
49981.pdf 173.2 kB

Posudek oponenta
plk.doc.ing. Pavel Maňas, Ph.D.

Soubor vložený oponentem Velikost
49987.pdf 120.26 kB