dizertační práce

Řešení některých problémů stability horniny ve svazích a stěnách s optimalizací kotevních prvků

Text práce 44.86 MB Teze 3.21 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Holý, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Oponenti: doc.ing. Karel Vojtasík, CSc., Doc. Dr. Ing. Jan Pruška

Abstrakt:

Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku řešení nestabilit ve skalních stěnách a svazích, jejichž projevem je mimo jiné pád horniny a s tím spojená rizika. Objasňuje teoretické aspekty popisu nestabilit a shrnuje sanační metody a technologie k jejich odstranění. Na základě poznatků získaných z konkrétních staveb v ČR a na základě autorem řešeného výzkumného projektu podává návrh na optimalizaci kotevních prvků jako bazální součásti většiny sanačních metod.

Klíčová slova:

tahová zkouška, plášťové tření, porušení, vrtné jádro, jednoosá tlaková pevnost, svorník, koeficient drsnosti pukliny, vrtání, horninový masiv, skalní řícení, dopadová energie

Termín obhajoby

7.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav geotechniky

Studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby (KDS)

Soubor vložený vedoucím Velikost
50001.pdf 83.99 kB

Posudek oponenta
doc.ing. Karel Vojtasík, CSc.

Soubor vložený oponentem Velikost
49975.pdf 252.35 kB

Posudek oponenta
Doc. Dr. Ing. Jan Pruška

Soubor vložený oponentem Velikost
49982.pdf 126.42 kB