diplomová práce

Výběr informačního systému pro firmu

Text práce 2.18 MB

Autor práce: Ing. Petra Bubláková

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Oponent: Ing. Lukáš Novák, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. Popisuje způsob řešení
tohoto úkolu. První část práce obsahuje analýzu současného stavu, kde byly stanoveny požadavky
a parametry pro nový informační systém. Dále proběhlo posouzení vybraných variant, na základě
kterého proběhl výběr optimálního systému. Poté práce popisuje implementaci, analýzu rizik,
ekonomické zhodnocení a shrnutí předpokládaných přínosů. Výsledkem diplomové práce je vhodné
řešení, které odstraní stávající nedostatky a zároveň pokryje veškeré potřeby firmy. Návrhy se odvíjí od
současných možností a trendů, které jsou na trhu k dispozici. Současně odráží potřeby a požadavky
společnosti z hlediska efektivnosti a návratnosti investice.

Klíčová slova:

Informační systém, ERP, výběr IS, analýza, riziko.

Termín obhajoby

6.11.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Výběr informačního systému pro firmu. Poté následovaly otázky komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc položil otázku: Z jakých analýz vyplynulo, že systém, který firma používá je nevyhovující? K čemu Vám sloužily metody SLEPT, Porterův model. Metody výběru informačních systémů - proč jste se rozhodla aplikovat fuzzy logiku? Jak jste volila vstupní parametry? Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Jak jste zařazovala úroveň rizik? Jedná se o expertní odhady? Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor inženýrství rizik

Studijní program

Řízení rizik technických a ekonomických systémů (RRTES_P)

Specializace

Řízení rizik ekonomických systémů (RRES)

Složení komise

prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Velmi dobrá práce, splňuje všechny části zadání. Doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.
Otázka k práci:  jaká jsou klíčová rizika navrženého řešení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A

Známka navržená vedoucím: A

Otázka: Byl projekt, který v práci popisujete, ovlivněn aktuální situací spojenou s Covid?
Kritérium hodnocení Známka
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B

Známka navržená oponentem: A