bakalářská práce

Měření výkonu spalovacích motorů na válcovém dynamometru

Text práce 1.84 MB

Autor práce: Vojtěch Adamec

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Ramík

Abstrakt:

Tato bakalářská práce zpracovává téma měření výkonu a krouticího momentu spalovacího motoru na válcovém dynamometru. Cílem práce bylo na základě provedené rešerše poukázat na výhody a nevýhody jednotlivých typů dynamometrů, zpracovat přehled norem pro měření výkonu na válcovém dynamometru, vliv atmosférických podmínek, odporů a skluzů. Práce také popisuje, vývoj, různá konstrukční řešení válcového dynamometru, vlivu velikosti válců na valivý odpor a deformaci pneumatiky, vhodné dynamometry pro válcovou zkušebnu, vybavení zkušebny, zatěžovací módy a rozdíly mezi statickou a dynamickou zkouškou. Závěrem je provedena predikce budoucího vývoje těchto zařízení s ohledem na dokonalejší podvozkové systémy vozidel a vývoj elektromobilů.

Klíčová slova:

Dynamometr, válcový dynamometr, výkon, krouticí moment, jízdní odpor, korekční součinitel

Termín obhajoby

14.7.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Je studentu známo, jaká zkouška je často označována anglickým termínem „Road Load“ (student ji v práci zmiňuje)? Jaké odpory jsou při ní simulovány? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno 2) Má student alespoň rámcovou či řádovou představu o pořizovací ceně soudobých válcových vozidlových zkušeben? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: 3) Můžete v jednoduchosti nastínit, jak probíhala zkouška závodního automobilu? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno 4) Které všechny ztráty se změří při měření na válcovém dynamometru? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda)
Ing. David Svída, Ph.D. (člen)
Ing. Aleš Prokop, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen)

Zaměřením bakalářské práce byla problematika válcových dynamometrů se zaměřením pouze na jednu úzkou oblast, a to měření výkonu spalovacích motorů, název práce „Měření výkonu spalovacích motorů na válcovém dynamometru“. Text práce má 60 stran textu, což lze považovat za nadstandardní. Prací s podobnou tématikou již bylo zpracováno několik a toto zpracování patří k nejlepším a nejkomplexnějším.
Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části.
Student pracoval samostatně a práci pravidelně konzultoval. Práce byla negativně ovlivněna tím, že se student nemohl navštívit výrobní závod AVL Moravia, jak bylo původně plánováno. O řešenou problematiku měl zájem. Student k práci využil širokou škálu zdrojů zejména internetových a ty správně citoval.
Jeden ze správných závěrů je i poukázání na problematiku měření elektropohonů vozidel.

Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Ramík

Bakalářská práce Vojtěcha Adamce přináší poměrně obsáhle a podrobně zpracovanou problematiku měření výkonu vozidel na válcových vozidlových dynamometrech. Možné i prakticky používané typy dynamometrů jsou v práci zpracovány poměrně vyčerpávajícím způsobem, včetně jejich charakteristik, specifických vlastností, výhod a nevýhod. Princip měřených výkonů, používané výkonové charakteristiky i prakticky používané způsoby měření jsou rovněž zpracovány velice přehledně, stejně jako problematika pasivních ztrát včetně jejich souvislosti s velikostí válců a používaných metod korekce výkonu. Závěr práce a v něm obsažená vlastní hodnocení studenta týkající se výhod nevýhod a dalšího vývoje válcových dynamometrů poměrně dobře vystihují současný stav i výhled do budoucna.

Práce je po formální stránce na velice dobré úrovni pouze s poměrně malým množstvím drobných pravopisných chyb. Práce je uspořádána logicky a přehledně a přináší podstatné skutečnosti ve zpracovávané oblasti. Úroveň technického vyjadřování studenta je na velice dobré úrovni. Cíle práce dané zadáním byly splněny v celém rozsahu, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A