diplomová práce

Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí na rodinném domě v Břeclavi

Text práce 1.24 MB Příloha 4.49 MB

Autor práce: Ing. Marek Nešpor

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Jaroslava Kosová

Oponent: Ing. Milada Komosná, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí. Úvodní část je věnována přiblížení pojmů souvisejících s oceňováním a pojišťovnictvím. Další část je věnována seznámení se s řešeným objektem. Následuje oceňování nemovitosti za pomocí využití nákladového způsobu a to v různých obdobích. Pro ocenění je přesně
vymezen rozsah škodné události, zdokumentovány náklady na opravu a pojistné plnění plynoucí z pojistné smlouvy. Závěr práce je věnován vyhodnocení dosažených výsledků a jejich grafické znázornění.

Klíčová slova:

Nemovitost, pojistná událost, pojistná smlouva, oceňování, pojistné plnění

Termín obhajoby

15.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí na rodinném domě v Břeclavi. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: Jak dochází v praxi k podpojištění? V jakém pásmu povodňové oblasti dům stojí? Diplomant na otázky odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil, obhajoba je hodnocena B.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí

Studijní obor

Realitní inženýrství (REI)

Složení komise

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda)
Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen)
Ing. Petr Doležal (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jaroslava Kosová

Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním. Student nejprve definuje zákadní pojmy související s danou tématikou a v obecné rovině seznamuje s problematikou oceňování nemovitostí a jejich pojištěním. V praktické části podle fiktivní pojistné události, která mohla vzniknout při povodni v roce 2017 na rodinném domě v Břeclavi, stanovuje výši pojistného plnění podle pojistné smlouvy uzavřené majiteli domu v roce 2009 a pojistných podmínek příslušné pojišťovny. Student rovněž určil, jaký vliv mají provedené opravy poškozených konstrukcí na hodnotu domu, určil novou výši pojistné hodnoty rodinného domu pro aktualizaci pojistné smlouvy. Při řešení zadané problematiky použil odpovídající oceňovací metody. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Zadané úkoly a cíl práce byly splněny. Student popsal rozsah poškození rodinného domu a uvedl nutné opravy pro uvedení domu do původního stavu, stanovil výši pojistného plnění podle pojistné smlouvy, zjistil, zda došlo ke zhodnocení domu provedenými opravami, a stanovil novou výši pojistné hodnoty. B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Student v této části vysvětluje pojmy a popisuje metody týkající se zadané problematiky. Často používá přímé citace z uvedených zdrojů. Oceňovací metody nejsou vždy adekvátně a zcela srozumitelně popsány. V kapitole "2.10 Likvidace pojistných událostí" student také zmiňuje, že ve Spojených státech má likvidace pojistných událostí v závislosti na vzniku přírodních katastrof stále větší vliv na životy lidí a škody na majetku se každé desetiletí zvyšují. Ale kromě tohoto konstatování žádnou další informaci o možnotech pojištění majetku a způsobu likvidace pojistných událostí v USA neuvádí. C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Popis konstrukcí rodinného domu není vždy v souladu s doloženou projektovou dokumentací, chybí komentář, proč tomu tak je. Student rovněž uvádí, že poškozené konstrukce jsou znázorněny v příloze č.1, nejsou tam však žádným způsobem vyznačeny. Pro splnění zadaných úkolů byly použity vhodné oceňovací metody. Z použitých formulací v textech však není jednoznačně zřejmé, že student neoceňuje rodinný dům podle zákona o oceňování majetku, ale při oceňování nákladovým způsobem pouze používá postup podle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu jako pomocnou metodu. Výsledky ocenění jsou okomentovány odpovídajícím způsobem. Náklady na opravu student určil položkovým rozpočtem, pojistné plnění stanovil podle pojistné smlouvy a pojistných podmínek příslušné pojišťovny. Původní pojistnou smlouvu z roku 2009 porovnal také s novým návrhem pojišťovny pro rok 2017. D
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití Diplomovou práci je možné využít jako praktický příklad krácení pojistného plnění při nesprávném nastavení pojistné částky (podpojištění). B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Chybí uvedení některých zdrojů, na které student odkazuje v teoretické části. C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Formální úprava práce je dobrá, v textech se vyskytují pravopisné a stylistické chyby. U grafů by bylo vhodné uvést také datum, ke kterému se znázorněné hodnoty vztahují. C

Známka navržená vedoucím: C

Student vypracoval práci přehledně a srozumitelně v souladu se zadáním a cílem. V práci student hojně využívá přímých citací, což není v takovémto rozsahu žádané. Chybí vysvětlení využití oceňovací vyhlášky. Náklady na opravu student určil a doložil položkovým rozpočtem. Po formální stránce je diplomová práce zpracována dobře, avšak vyskytují se zde překlepy a typografické chyby.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Cíl práce byl naplněn s drobnými připomínkami. C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Student zvolil správný přístup k vypracování diplomové práce. Práci rozdělil na teoretickou (rešeršní), na níž souvisle navázal v aplikační části. Teoretická část je tvořena převážně přímou citací, avšak u přímé citace obvyklé ceny student neocitoval celou definici. Přímé citace nejsou v takovémto rozsahu žádané. Na str. 20 a 21 jsou popsány metody ocenění, kde student nerozlišuje ocenění podle předpisů a tržní oceňování. V další části se student věnuje vybrané nemovité věci, u které řešil výši pojistného plnění. D
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody V analytické části je popsán vybraný rodinný dům. Popis vždy zcela neodpovídá a jsou zde drobné překlepy. Na str. 42 uvádí, že v příloze č. 1 jsou znázorněny poškozené konstrukce, avšak v dokumentaci tento zákres chybí. Postup výpočtu byl zvolen správně, je však zavádějící, a to z důvodu, že v práci chybí vysvětlení, že student využívá oceňovací vyhlášku pouze za účelem zjištění nákladů, nikoliv za účelem výpočtu zjištěné ceny. C
Obtížnost a správnost řešení Student zvolil správné metody a postupy řešení. B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň V práci se vyskytují typografické chyby a překlepy. C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Student necituje vždy v souladu s citační normou, mimo jiné špatně v textu odkazuje na zákony. V práci je odkazováno na zdroje, které však již nejsou uvedeny v seznamu literatury (např. str. 24, odkaz 27). D

Známka navržená oponentem: C