diplomová práce

Efektivní návrh a provoz recyklační linky jako prvek komplexního odpadového řetězce

Text práce 7.02 MB

Autor práce: Ing. Martin Dufka

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Jiří Gregor, Ph.D.

Oponent: Ing. František Janošťák

Abstrakt:

Předkládaná diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání s materiálově využitelnými komunálními odpady se zaměřením na různé druhy plastů. V teoretické části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, analýze současné situace na území České republiky a porovnání se situací v ostatních státech Evropské Unie. V další části jsou popsány základní frakce plastů a jejich vlastnosti. Jsou popsány problémy při zpracování plastů a jejich rizika. Dále je popsán komplexní řetězec zpracování plastového odpadu, od jeho vzniku až k výrobě produktů z recyklovaného materiálu. Je popsán princip recyklační linky, kde dochází k přepracování výstupního materiálu z dotřiďovacích linek v druhotně využitelný materiál v podobě vloček nebo regranulátu. V této části práce je vysvětlena funkce technologie recyklační linky a detailně popsány jednotlivé technologické zařízení linky.
V praktické části práce je vytvořen technicko-ekonomický model recyklační linky, s cílem možnosti využití pro bilanční výpočty recyklace a následné ekonomické vyhodnocení provozu recyklačního zařízení. V rámci modelu byla provedena rešerše trhu s druhotnou surovinou se zaměřením na cenový vývoj. Následně jsou na model aplikovány citlivostní analýzy vybraných parametrů a vyhodnocen vliv jednotlivých scénářů na ekonomické výsledky zařízení.

Klíčová slova:

Druhotná surovina, energetické využití odpadu, nakládání s odpady, plast, recyklace, recyklační linka, technicko-ekonomický model, využití energie.

Termín obhajoby

17.10.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Byly zodopovězeny otázky oponenta závěrečné práce. Dotaz na známé reaktoplasty a jejich vlastnosti, další doplňující dotazy ohledně vlivu tepla na různé typy plastů, zodpovězeno. Dotaz na možnosti a provedení tzv. chemické recyklace plastů, zodpovězeno s výhradami na příkladu pyrolýzy plastů. Dotaz na nároky řízení EIA pro recyklační technologii předvedenou v práci, zodpovězeno. Dotaz na použitá zařízení recyklační technologie předvedené v práci a jejich popis, zodpovězeno.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-P)

Studijní obor

Procesní inženýrství (M-PRI)

Složení komise

doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (předseda)
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Oral (člen)
Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Gregor, Ph.D.

Předkládaná diplomová práce na téma Efektivní návrh a provoz recyklační linky jako prvek komplexního odpadového řetězce měla jeden z hlavních cílů vytvoření technicko-ekonomického (TE) modelu recyklační linky. Za pomocí vytvořeného TE modelu připravit několik scénářů, citlivostních analýz a dokázat prezentovat výsledky s vyvozením patřičných závěrů.
Diplomová práce je rozdělena celkově do 9 kapitol, teoretická část je tvořena 6 kapitolami a zbylé kapitoly představují část praktickou. V teoretické části velmi kladně hodnotím detailní rešerši a popis jednotlivých plastů se zaměřením na klíčové vlastnosti pro recyklaci, nakládání s plasty a popis komplexního řetězce. V praktické části je popsán TE model vytvořený v MS Excel a velkou část tvoří výstupy, testování, citlivostní analýzy a hledání break pointů z pohledu ekonomické výhodnosti, resp. životaschopnosti recyklační linky. Dále je vytvořen 3D návrh celkové haly, výkresová dokumentace inženýrských sítí a situační výkres haly. Autor práce provedl velmi zajímavý průzkum trhu, kde popisuje např. závislost PET láhví na ceně bavlny. Ze zahraničních zdrojů zpracoval přehled výkupních cen jednotlivých plastových frakcí pro vločky i peletek (výstup z recyklační linky). Tyto ceny jsou stěžejní pro nastavení TE modelu.
Z pohledu vedoucího práce konstatuji, že vytyčené cíle byly splněny. Kladně hodnotím samostatnost studenta při zpracování diplomové práce, její rozsah (120 str), práci s literaturou (69 zdrojů) a zejména velké množství schémat, které pomohou porozumět, čtenáři, základním autorovým myšlenkám.
Práce obsahuje často velmi dlouhá souvětím, v kterých se čtenář může ztrácet. Některé pasáže a výsledné grafy by si zasloužily lepší interpretaci. Zejména doporučuji na začátku výpočtu zcela konkrétně nadefinovat a popsat jednotlivé scénáře, aby je čtenář nemusel dohledávat v textu. V případě obsahu, nedoporučuji používat druhou nebo třetí úroveň obsahu v případě pouze jedné kapitoly např. kap. 1.1, kap. 4.5.1, kap 5.1, kap 6.1.1, kap 7.2.1. Na str. 69 je uveden koláčový graf investičních nákladů s procenty, doporučuji dopsat výchozí hodnotu nebo k procentům přiřadit jednotlivé hodnoty dílčích nákladů. 
Přes tyto drobné nedostatky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A – výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená diplomová práce se věnuje problematice recyklace plastových odpadů. Pokud pomineme úvod, kde se autor věnuje současné situaci v ČR na poli produkce plastů a přilehlé legislativě, pak se dá práce rozdělit na tři významné části.
První se zaměřuje na druhy plastů. Jsou zde zmíněny jejich základní charakteristiky a možnosti využití. Druhá část se podrobně věnuje celému řetězci zpracování plastů. Od jednotlivých typů sběru, až po konečné zpracování. Důraz je primárně kladen na recyklační linku a vlastnosti jejích dílčích celků. Tyto znalosti jsou pak využity ve třetí části, kde je zhotoven technicko-ekonomický model. S jeho pomocí je následně provedena citlivostní analýza na různá vstupní data. Třešničkou na dortu je samotný návrh haly recyklační linky včetně rozvodu inženýrských sítí doložený ve formě výkresů.
Celkově hodnotím práci velmi kladně. Až na několik překlepů práce neobsahuje gramatické chyby a je relativně přehledně psaná. Pouze kapitolu 5 bych přesunul spíše do motivační části práce a vzhledem jejímu rozsahu bych ji definoval jako podkapitolu. Kladně hodnotím také práci s literaturou, jelikož její seznam je opravdu bohatý a obsahuje mnoho vědeckých článků z posledních pár let. Jediné, co bych vytknul, tak je absence zdrojů, ze kterých byla určena počáteční investice recyklační linky (Tab. 16 na str. 68).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A