dizertační práce

Zjištění doby potřebné pro řidiče k vyhodnocení situace za vozidlem při odbočování a předjíždění

Text práce 7.95 MB Teze 1.36 MB

Autor práce: Ing. Michal Belák, Ph.D.

Ak. rok: 2020/2021

Vedoucí: doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Oponenti: Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

Abstrakt:

Dizertační práce se zabývá zejména zjištěním doby, kterou potřebuje řidič k vyhodnocení situace za vozidlem při jízdních manévrech odbočování a předjíždění, a to na základě provedených měření v reálném silničním provozu. Jedná se o běžné a časté jízdní manévry, které řidič vykonává při řízení vozidla v silničním provozu a pro jejich bezpečné provedení potřebuje znát situaci kolem vozidla a zejména pak za ním, k čemuž slouží zařízení pro nepřímý výhled, nejčastěji zpětná zrcátka. Takto definovaná doba, vhodná např. pro potřeby soudně inženýrské aplikace pro analýzu silničních nehod, dosud nebyla podrobně zkoumána. Za účelem jejího stanovení, proto byla provedena rozsáhlá analýza současného stavu problematiky související s nepřímým výhledem z vozidla, byly formulovány vlivy na délku doby a s tím související charakteristiky člověka jako součástí soustavy řidič – vozidlo - okolí. V práci byly zkoumány vlastnosti lidského vnímání a pojednáno o problematice reakční doby. Byly analyzovány dosavadní výzkumy zabývající se dobou věnovanou pohledům do zrcátek a představeny možné metody jejího měření. Na základě toho pak byl navržen a realizován experiment, pomocí kterého byla tato doba autorem definována a získána potřebná data, jejichž analýzou bylo možné kvantifikovat dobu, kterou řidič potřebuje ke kontrole situace za vozidlem, při odbočování a předjíždění a dalších jízdních manévrech při kterých je potřeba změnit směr, resp. jízdní koridor vozidla. Závěry ukázaly, že doba potřebná pro vyhodnocení situace za vozidlem prostřednictvím zpětných zrcátek obvykle nepřesahuje dobu 1 sekundy.

Klíčová slova:

Vyhodnocení situace za vozidlem, kontrola, řidič, eyetracking, pohled, reakce řidiče, odbočování, předjíždění, vozidlo, reálný silniční provoz, čas potřebný pro jízdní manévry, analýza dopravních nehod, zpětná zrcátka, nepřímý výhled z vozidla, soudní inženýrství.

Termín obhajoby

21.10.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Předseda komise představil doktoranda Ing. Michala Beláka dle předloženého životopisu, jeho publikace i zahraniční stáže. Student zpracoval téma dizertační práce „Zjištění doby potřebné pro řidiče k vyhodnocení situace za vozidlem při odbočování a předjíždění“. Ve své prezentaci představil doktorand podstatné výsledky dizertační práce. Školitel doktoranda sdělil hodnocení studenta za celý průběh studia. Oba oponenti přečetli své posudky na dizertační práci. Oba posudky měly kladné hodnocení a doporučovaly dizertační práci k obhajobě. Doktorand zodpověděl všechny otázky obsažené v posudcích. Poté se rozproudila diskuze, přičemž Ing. Belák zodpověděl rovněž dotazy z této diskuze vzešlé. Konkrétní dotazy jsou obsaženy na přiložených lístcích, které se archivují. Doktorand úspěšně obhájil svoji dizertační práci. Dizertační práce splňuje všechny požadavky, které jsou na ni kladeny. Autor využil podrobně současné znalosti v dané problematice a vystavil metodicky správný návrh a realizaci vlastní experimentální části, jejíž výsledky detailně analyzoval na prakticky všechny druhy vybočovacích manévrů. Prokázal svou erudovanost orientovat se cílevědomě v dané problematice. Práci lze rozhodně označit jako nadprůměrnou a lze se přiklonit i k hodnocení jako vynikající.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (DSoIK)

Studijní obor

Soudní inženýrství (SOI)

Složení komise

doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (člen)
Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. (člen)
plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA (člen)
Ing. Miloslav Řehák, Ph.D. (člen)

Doktorand odevzdal dizertaci na schválené téma "Zjištění doby potřebné pro řidiče k vyhodnocení situace za vozidlem při odbočování a předjíždění". V práci autor provedl podrobnou analýzu současného stavu poznání v oblasti lidského faktoru řidiče, problematiky vnímání a reakční doby ve vztahu k nepřímému výhledu z vozidla. V této souvislosti představil i právní a normativní úpravy povinností řidičů a konstrukčních prvků pro nepřímý výhled z vozidel. V práci na základě formulace problémové situace a analýzy současného stavu poznání vymezil 3 problémy. Dal si za cíl definovat dobu potřebnou ke kontrole situace za vozidlem řidiče, vymezit faktory mající vliv na délku této doby a zejména tuto dobu kvalifikovat pro účely soudně inženýrské analýzy silničních nehod pomocí výpočetního modelování. Pro tyto účely navrhl, připravil a realizoval celkem 3 série experimentů, kde zpracoval velké množství výsledků, na základě kterých mohl všechny definované problémy vyřešit a také doporučit možné užití výsledků ve znalecké praxi a další možné zaměření výzkumu v této oblasti.
Doktorand Ing. Michal Belák vykazoval během studia dobré studijní a pracovní výsledky. Dizertační práce podle názoru školitele splňuje požadavky na práce tohoto typu kladené, přináší nové vědecké poznatky v oboru Soudní inženýrství, a proto doporučuji její přijetí k obhajobě.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 358.78 kB

Posudek oponenta
Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.

Dané téma v mezinárodním měřítku určitě není nové (viz např. kap. 2.5 a 2.7),
avšak nová, resp. aktuální je snaha o upřesnění doby potřebné pro kontrolu dopravní situace
za vozidlem pro specifické podmínky (zde jde zejména o typ dopravní situace). Také jde
z metodického hlediska především o to, že předchozí autoři se vetšinou naopak zabývali tím,
kolik řidič „ztratí“ času pro sledování prostoru před vozidlem v režimu přímého pohledu,
pokud se podívá do zpětného zrcátka. Tato práce však řeší problém opačný, tedy kolik času
řidič potřebuje v rámci přenesení zraku, sakadických pohybů zorniček a fixace zraku pro
kontrolu situace za vozidlem. Tedy nikoli kolik času řidič „se zrcátky ztratí“, ale kolik času
„pro zrcátka potřebuje“, aby situaci za vozidlem vyhodnotil. Určitou výjimku z pravidla tvoří
především soubor odborných a vědeckých prácí pana prof. Pflegera (Wien).

Oponent dizertační práci k obhajobě doporučil.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 599.28 kB

Disertační práce splňuje všechny požadavky, které jsou na ni kladeny. Autor využil podrobně současné znalosti v dané problematice a vystavil metodicky správný návrh a realizaci vlastní experimentální části, jejíž výsledky detailně analyzoval na prakticky všechny druhy vybočovacích manévrů. Prokázal svou erudovanost orientovat se cílevědomě v dané problematice. Práci lze rozhodně označit jako nadprůměrnou a lze se přiklonit i k hodnocení jako vynikající.

Oponent dizertační práci k obhajobě doporučil.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 377.51 kB