dizertační práce

Modifikace povrchu kovových materiálů s využitím elektronového svazku

Text práce 10.1 MB Příloha 1.89 MB Teze 1.8 MB

Autor práce: Ing. Jiří Matlák, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.

Oponenti: Ing. Libor Dupák, Ph.D., Ing. Šárka Houdková, Ph.D.

Abstrakt:

Rychlé vychylování představuje jednu z velkých předností elektronového svazku, díky které je možné zpracovat naráz poměrně velikou oblast a zároveň modifikovat distribuci dodávané energie. Dizertační práce je zaměřena na povrchové tepelné zpracování elektronovým svazkem s důrazem na zhodnocení vlivu způsobu vychylování svazku na tento proces. Dále je studován vliv rychlosti zpracování a míry rozostření elektronového svazku. V literární části práce je uveden princip technologie elektronového svazku a souhrn poznatků z oblasti povrchového tepelného zpracování různých materiálů. Experimentální část je věnována studiu vlivu parametrů zařízení na proces zpracování jak v pevné fázi, realizováno na oceli 42CrMo4, tak i v kapalné fázi na slitině NiCrBSi. Dosažené výsledky jsou posuzovány především z hlediska změn struktury, tvrdosti, tvaru zpracované oblasti a odolnosti proti opotřebení. Rovněž je provedeno zhodnocení výsledků z energetického hlediska. Dále pak je pro povrchové tepelné zpracování v pevné a kapalné fázi doporučena optimální kombinace technologických parametrů.

Klíčová slova:

Ocel 42CrMo4, slitina NiCrBSi, elektronový paprsek, vychylování, rozostření, kalení, přetavování, povrchové zpracování

Termín obhajoby

10.12.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Výsledky rozsáhlých experimentálních prací obsažené v DDP J. Matláka přispívají k hlubšímu pochopení reakcí materiálů na rychlé změny teploty spojené s aplikací elektronového paprsku. Provedené energetické analýzy umožňují zobecnění získaných výsledků i pro další typy povrchového zpracování. Je škoda, že nebyl předložen relevantní alespoň jednoduchý model reakce materiál versus výkon svazku.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Fyzikální a materiálové inženýrství (D-FMI)

Složení komise

prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda)
Ing. Libor Dupák, Ph.D. (člen)
Ing. Šárka Houdková, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen)

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 34.69 kB

Posudek oponenta
Ing. Libor Dupák, Ph.D.

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 55.19 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 114.56 kB