dizertační práce

Predikování vybraných vlastností rotačních kinematických dvojic obráběcích strojů

Text práce 9.33 MB Teze 1.94 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Marek, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

Oponenti: prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D., doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Abstrakt:

Dizertační práce slouží jako metodika pro predikci vlastností rotačních kinematických dvojic obráběcích strojů. Motivací pro její sepsání byly neustálé se zvyšující požadavky na vlastnosti (výkonost, přesnost, tuhost statická i dynamická) obráběcích strojů. Metodika bere v úvahu dostupnost vhodné měřící techniky a popis konstrukčního provedení rotačních kinematických dvojic. Bude využitelná pro predikci chování rotačních kinematických dvojic a to také již ve fázi konstrukce CNC obráběcího stroje tím, že konstruktér bude tyto aplikovat do konstrukce stroje. Práce je zpracována tak, že je nejdříve pomocí systémového přístupu sestavena metodika pro predikci chování rotační kinematické dvojice u CNC obráběcích strojů, plánování strategie měření a ověření správnosti výsledků včetně aplikací pro konkrétní provedení kinematického řetězce vybraného stroje. Na základě tohoto systémového přístupu a z něj vyplývající metodiky bylo provedeno měření rotační kinematické dvojice obráběcího stroje. Výsledky systémového přístupu a měření jsou zobecněny do podoby doporučení pro konstruktéry obráběcích center, umožňující zvýšení přesnosti rotační kinematické dvojice.

Klíčová slova:

geometrická přesnost, volumetrická přesnost, kinematické rotační dvojice, predikce

Termín obhajoby

13.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Téma DDP je podle vyjádření zkušební komise i oponentů velmi aktuální a její zaměření na rotační dvojice obráběcích strojů a jejich vliv na celkovou přesnost jsou přínosem pro praxi a vědecký rozvoj poznání. Metody řešení jsou jasně popsány a prakticky demostrovány a výsledky DDP jsou jednoznačně ověřitelné.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Stroje a zařízení (D4Z-K)

Studijní obor

Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI)

Složení komise

prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen)
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (člen)
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (člen)
Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 36.21 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 255.46 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 258.05 kB