dizertační práce

Metodika vývoje a validace softwaru pro bezpečnostní části řídících systémů v divadelní technice

Text práce 8.83 MB Teze 2.4 MB

Autor práce: Ing. Michal Drlík, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

Oponenti: Dr. Ing. Rostislav Suchánek, prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.,dr. h. c.

Abstrakt:

Předložená práce nejdříve popisuje, co je to divadlo a jaké typy mechanismů se v divadle nacházejí. Následně je problematika jevištních strojně technických mechanismů uvedena do kontextu české, potažmo evropské legislativy s důrazem na použití technických norem, které jsou nutné splnit, aby bylo tohoto cíle dosaženo. V další části je proveden rozbor řídicích systémů, které se používají v jevištní technice s důrazem na funkčnost těchto systémů, neboť ta následně určuje počet a rozsah možných nebezpečí a nebezpečných událostí. Tato nebezpečí jsou poté podrobně vyjmenována a specifikována, čímž je kladen důraz na jejich existenci, závažnost a nutnost řešení. Je také nastíněno řešení, že tyto nebezpečí a nebezpečné události jsou v mnoha případech řešitelné použitím programovatelných systémů souvisejících s bezpečností, potažmo bezpečnostních funkcí realizovaných těmito funkcemi. Jednotlivé kroky jsou popsány do V-modelu s patřičnými dokumenty každého z kroků V-modelu. Výsledkem této práce bude navržený model metody vývoje a validace softwaru pro programovatelné a řídicí systémy v divadelní technologii.

Klíčová slova:

software, jeviště, strojní zařízení, úroveň integrity bezpečnosti, SIL, životní cyklus bezpečnosti softwaru, validace, funkční bezpečnost, bezpečnostní funkce, nouzové zastavení, bezpečnostně instrumentovaná funkce

Termín obhajoby

13.11.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

DDP Ing. M. Drlíka byla komisí shledána jako vysoce aktuální v dosud málo probádané problematice bezpečnosti divadelních zařízení. Doktorand se v daném oboru perfektně orientuje a jeho práce obohatila vědní disciplínu a aplikovaný výzkum zejména v systému člověk-stroj-prostředí ve specifických podmínkách divadelních technologií a z nich vyplývajících rizik a požadavku na jejich bezpečnost a dále definování podmínek pro návrh a následné ověření bezpečnostního SW, zohledňujícího mechatronický charakter analyzovaného systému.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Stroje a zařízení (D4Z-K)

Studijní obor

Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI)

Složení komise

prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (předseda)
Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.,dr. h. c. (člen)
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen)
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (člen)
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (člen)
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 61.48 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 89.72 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 847.99 kB