dizertační práce

Využití a potlačování dvojlomných jevů v optovláknových senzorických aplikacích

Text práce 11.45 MB Teze 8.37 MB

Autor práce: Ing. Rastislav Motúz, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.

Oponenti: doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D., prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc.

Abstrakt:

Práce se zabývá problematikou integrálních a distribuovaných optovláknových senzorů elektrického proudu. V oblasti integrálních senzorů je provedena analýza pomocí Jonesova maticového počtu a je zkoumán simultánní vliv indukovaného kruhového a nežádoucího lineárního dvojlomu při použití orto-konjugačního retroreflektoru. Dále je analyzována navržena varianta s konjugační smyčkou, která využívá půlvlnné fázové retardéry. Teoretické závěry jsou potvrzené simulací a experimentálním měřením.

Na poli distribuovaných optovláknových senzorů je provedena analýza a simulace pro detekci plazmových proudů v termonukleárních fúzních reaktorech, na bázi techniky POTDR. Pro reaktory kruhového průřezu výbojové vakuové komory je navržen postup pro zlepšení detekce plazmových proudů a pro reaktory divertorového typu je nově navržena a provedena simulace zkoumající vliv šumu detektoru OTDR na přesnost detekce plazmových proudů.

Klíčová slova:

Integrální optovláknový senzor, interferometr, OKR, HWP, dvojlom, polarizace, SOP, distribuovaný optovláknový senzor proudu, tokamak, simulace.

Termín obhajoby

13.12.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Teoretická elektrotechnika (PK-TEE)

Složení komise

doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (člen)
prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. - oponent (člen)
Doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (člen)
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen)

viz příloha pdf
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 153.07 kB

viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 589.85 kB

viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 4.56 MB