dizertační práce

Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci

Text práce 26.96 MB Teze 8.66 MB

Autor práce: Ing. Veronika Novotná

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Dalibor Červinka, Ph.D.

Oponenti: prof. Ing. Aleš Richter, CSc., doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

Abstrakt:

Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých unikátních experimentálních vysokonapěťových zdrojů stejnosměrných a střídavých pulzů pro účely elektroporace a diskutuje také experimenty, ke kterým byly zdroje využity.

Klíčová slova:

Ablační techniky, ireverzibilní elektroporace, modelování, Pennesova rovnice, reverzibilní elektroporace, vysokonapěťový zdroj

Termín obhajoby

15.1.2020

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (PK-SEE)

Složení komise

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (člen)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (člen)
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. - oponent (člen)
doc. Ing. Karel Hána, PhD. - oponent (člen)

Primárním účelem dizertační práce Ing. Veroniky Novotné bylo vytvoření teoretického základu pro studium a využití fenoménu buněčné eletroporace. Vývojem vysokonapěťových zdrojů pro elektroporační účely se tým pracovníků ÚVEE okrajově zabýval již před zahájením studia doktorandky, nicméně až po jejím nástupu na pracoviště začalo být technicky možné věnovat se problematice v náležité šíři. V počátcích doktorandka realizovala a koordinovala experimenty se stávajícími zdroji, v pozdějích letech se pak přímo podílela na vývoji a realizaci zdrojů zcela nových. V průběhu experimentů s těmito elektroporačními přístroji vyvstal jako stěžejní problém požadavek na numerický výpočet rozložení elektrického potenciálu v tkáni, jednak pro účely přibližného odhadu rozsahu ablační zóny, ale především pro účely výpočtu nežádoucího oteplení tkáně jouleovými ztrátami. Na tuto problematiku pak byla práce vyznamně koncentrována a bylo dosaženo množství kvalitních výsledků. Z mého osobního pohledu stojí ještě za vyzdvižení její pečlivost a systematičnost ve zpracování výsledků, dobré organizační schopnosti nutné pro koordinaci složitých experimentů a obecně celkově dobrá orientace v zdravotnickém prostředí, bez které by často komplikovaná spolupráce s lékařskými týmy nebyla vůbec možná. Vlastní text práce je cenný souhrn mnoha významných či zajímavých zjištění o buněčné elektroporaci, který na mnoha místech otevírá další zcela nové otázky a nabízí tak široké spektrum témat pro budoucí výzkum v této oblasti.
viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 1.52 MB

Posudek oponenta
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 5.06 MB