dizertační práce

Modelování propagačního kanálu pro off-body komunikaci v oblasti milimetrových vln

Text práce 9.27 MB Teze 6.52 MB

Autor práce: Ing. Kryštof Zeman, Ph.D.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D.

Oponenti: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., Assoc. Prof. Yulia Gaydamaka

Abstrakt:

Předkládaná disertační práce je zaměřena na \uv{Modelování propagačního kanálu pro off-body komunikaci v oblasti milimetrových vln}. Navzdory pokrokům v rámci bezdrátových sítí v přímé blízkosti člověka stále systémy 5. generace postrádají dostatečnou šířku pásma a dostatečně nízkou odezvu. To je způsobeno neefektivním využíváním rádiového spektra. Tento nedostatek je potřeba co nejdříve odstranit a právě z tohoto důvodu je hlavním cílem této práce navrhnout vylepšený model rádiového kanálů pro off-body komunikaci. Úkolem tohoto modelu je umožnit uživatelům efektivněji a přesněji simulovat propagaci signálu v rámci daného prostředí. Navržený model je dále optimalizován a ověřen vůči nejnovějším měřením, získaným z literatury. Nakonec je tento model implementován do simulačního nástroje NS-3, pomocí kterého je následně využit k simulaci množství scénářů. Hlavním výstupem této práce je ověřený model přenosového kanálu pro off-body komunikaci v rámci milimetrových vln, společně s jeho implementací do simulačního nástroje NS-3, díky čemuž je dostupný pro širokou veřejnost.

Klíčová slova:

Modelování přenosových kanálů, mmWave, NS-3, Simulace, BAN, Útlum lidského těla, Propagace signálu, Off-body komunikace

Termín obhajoby

17.9.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Disertační práce byla publikována na zahraniční úrovni, oponenti konstatovali velmi dobrou vědeckou úroveň. Kandidát zodpověděl všechny otázky komise.

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní program

Elektrotechnika a komunikační technologie (EKT-PK)

Studijní obor

Teleinformatika (PK-TLI)

Složení komise

doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (předseda)
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (člen)
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen)
prof. Luis M. Correia (člen)
Ing. Pavel Mašek, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. - oponent (člen)
Assoc. Prof. Yulia Gaydamaka - oponent (člen)

Ing. Kryštof Zeman zahájil své doktorské studium v září 2014 a ihned po nástupu se aktivně zapojil do řady odborných činností zajišťovaných Ústavem telekomunikací, FEKT, Vysoké učení technické v Brně, jako např. vedení výuky předmětů zabývajících se problematikou programování a síťových technologií, koordinace studentských prací a řešení výzkumných projektů. Svým vysokým pracovním nasazením a zodpovědným přístupem ke každému úkolu již od začátku vynikal nad ostatními. Mezi první projekty, na kterých se Kryštof aktivně podílel a které začaly formovat náplň jeho dizertační práce, patřila spolupráce s firmami A1 Telekom Austria Group a zejména pak Konica Minolta. Mimo jiné i tato profesionální zkušenost pomohla, že se Kryštof velice rychle zorientoval v problematice Internetu věcí a bezdrátových přenosů ve frekvenční oblasti milimetrových vln.
Zásadní pro rozvoj Kryštofovi vědecké kariéry a přípravy dizertační práce se stala více jak půlroční zahraniční stáž (04 – 09/2018) na IST Lisabon v Portugalsku pod vedením Prof. Luis Correia. Během této stáže udělal Kryštof velice důležitý pokrok ve své dizertační práci zaměřené na modelování propagačního kanálu v pásmu milimetrových vln pro off-body scénáře. Kromě toho také Kryštof díky velice profesionálnímu vedení od Prof. Correia vytvořil několik kvalitních publikačních výsledků.  
Díky tomu, že Kryštof přistupuje ke každému úkolu velice zodpovědně a nikdy není spokojen se svým výsledkem, uchovává si neustálou motivaci vynalézat nová a lepší řešení daného problému a tím tak neustále rozvíjet svoje odborné znalosti. Své nadšení pro práci dokázal úspěšně přenést i na studenty a další své kolegy a efektivně využít jejich zájem k dalšímu rozvinutí dílčích problematik objevených během řešení dizertační práce. Kryštof se tím tak stal jedním z klíčových členů výzkumné skupiny WISLAB na Ústavu telekomunikací. Aktuálně je Kryštof zapojen do několika projektů základního i aplikovaného výzkumu z oblasti moderních komunikačních technologií a wearables. Dosažené výsledky své vědecké činnosti pak Kryštof pravidelně publikuje na národních i mezinárodních fórech. Tyto publikace zahrnují řadu konferenčních příspěvků evidovaných v databázi Web of Science nebo Scopus a také publikace v prestižních časopisech s impakt faktorem.
Všechny tyto výsledky svědčí o tom, že Ing. Kryštof Zeman úspěšně prokázal svoji způsobilost samostatně provádět vědeckou činnost včetně všech souvisejících povinností zahrnujících především předávání nových výsledků svým kolegům i studentům. Současně se tak stal plně vyzrálou osobností s vysokým potenciálem dosahovat kvalitních vědeckých výstupů i v budoucnu.
Dizertační práci a dosavadní vědecké výsledky Ing. Kryštofa Zemana považuji za dostatečně rozsáhlé a kvalitní k tomu, aby byly předloženy zkušební komisi k posouzení a v případě úspěšné obhajoby doporučuji Ing. Kryštofovi Zemanovi udělit akademický titul Ph.D.
viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 57 MB

Posudek oponenta
Assoc. Prof. Yulia Gaydamaka

viz příloha pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 5.51 MB