diplomová práce

Vliv teploty spalovacího vzduchu na parametry spalovacího procesu

Text práce 4.41 MB

Autor práce: Ing. Radek Šimeček

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.

Oponent: Ing. Igor Hudák, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá předehřevem spalovacího vzduchu a jeho vlivem na parametry spalovacího procesu. V teoretické části je zpracován přehled nejčastějších znečišťujících látek z průmyslového spalování. Je popsána aktuálně platná relevantní legislativa v Evropské unii a jsou porovnány její implementace do národní legislativy v České republice a v Německu. Dále je provedena klasifikace hořáků z hlediska různých kritérií a rešerše předchozí práce v oblasti předehřevu spalovacího vzduchu. Na zkušebně hořáků byla provedena experimentální studie dvou různých hořáků na zemní plyn při konstantním tepelném příkonu 750 kW se spalovacím vzduchem předehřátým až na 250 °C. Výsledky odhalily pozitivní vliv předehřevu na účinnost spalování. Množství emisí NOx a CO naopak rostlo s teplotou spalovacího vzduchu.

Klíčová slova:

Předehřev spalovacího vzduchu, hořák, tepelný tok, rozložení teplot, emise, oxidy dusíku

Termín obhajoby

17.10.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Byly zodpovězeny otázky oponenta práce. Dotaz na graf závislosti tepelného zatížení v kontextu práce a vliv předehřevu na tepelné zatížení, zodpovězeno. Dotaz na význam výsledných křivek tepelných toků, zodpovězeno. Dotaz na stechiometrický průběh spalování v kontextu práce, zodpovězeno. Dotaz na provedenou simulaci v programu ChemCAD a metodu výpočtu entalpického toku, zodpovězeno.

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2I-P)

Studijní obor

Procesní inženýrství (M-PRI)

Složení komise

doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (předseda)
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Oral (člen)
Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Skryja, Ph.D.

Diplomant Radek Šimeček řešil diplomovou práci dostatečně iniciativně a značně samostatně. Splnil cíle diplomové práce a při řešení práce se řídil pokyny vedoucích diplomové práce. Dosažené výsledky jsou použitelné v praxi. Student zpracoval přehled nejčastějších znečišťujících látek vzniklých při  průmyslovém spalování. Popsal aktuálně platnou legislativu v Evropské unii a porovnal její implementaci do národní legislativy České republiky a Německa. Dále provedl klasifikaci hořáků dle různých kritérií. V experimentální části studoval vliv předehřátého vzduchu na parametry spalování a emise. Zkoušky prováděl na dvou různých hořácích spalujících zemní plyn. Následně provedl vyhodnocení zkoušek a učinil závěry. Student dobře pracoval s literaturou, vedl věcnou diskusi.
Celkově je práce hodnocena známkou A/ výborně.

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Igor Hudák, Ph.D.

Autor diplomové práce Radek Šimeček se věnuje vlivu teploty spalovacího vzduchu na spalovací proces, zejména pak vyhodnocuje vliv teploty spalovacího vzduchu na emise, na teplo předané do stěn komory, teplotní profil plamene a mimo jiné také popisuje charakteristiku plamene. Práce je ucelená a jednotlivé kapitoly mezi sebou mají logickou návaznost. Rešeršní část poskytuje komplexní náhled do problematiky spalování. Zejména bych chtěl vyzdvihnout to, jak autor zpracoval kapitolu týkající se legislativy, která pojednává jak o českých, tak i o německých předpisech. Logickým pokračováním je potom praktická část, kde autor provedl měření na dvou typech hořáků s různým nastavením a naměřené hodnoty potom vyhodnotil.
Práce jako taková je velmi kvalitní, především oceňuji, že je psaná v angličtině. Bohužel některé pojmy jsou špatně zvolené a neodpovídají zažité terminologii v oblasti spalovaní. Dalším pozitivem diplomové práce je její praktické zaměření a přehledná interpretace dosažených výsledků. Úplnosti práce chybí chybová analýza, která by odhalila případné nepřesnosti v měření. Práci doporučuji k obhajobě.
Zobrazit hodnocení na WWW studentovi

Známka navržená oponentem: A