diplomová práce

Optimalizace výrobní technologie

Autor práce: Ing. Quentin Masson

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Oponent: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.

Abstrakt:

Thales LAS France currently has parts of their system that are manufactured by forging or casting. Nowadays the tools and equipment for those processes are getting worn, the sub-contracting company in charge of some of casted parts can’t guarantee the quality of those parts anymore.
Moreover, Thales recently has set up a plant specialized in metallic additive manufacturing and the policy of production is to encourage the production in that subsidiary.
In order to adress those issues, Thales LAS France managed to prepare his design office for designing parts that will be 3D printed.
My function is to establish a methodology for the mechanical design of parts that will be manufactured in additive manufacturing.
Once the researches about the process and the different technologies will be done, I will establish steps that must be achieve for the mechanical design of a piece or a system. The methodology will take into account the physical properties that can be guaranteed by the process and their flaws such as the porosity for instance, the constraint linked to the technology and if possible apply to the part a topological optimization.

Klíčová slova:

3D Printing, Mechanical part, Physical properties, Topological optimization, Generative design, Prototyping, Industry, Spare parts.

Termín obhajoby

18.9.2019

Práce bude zveřejněna

17.9.2022

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponentů. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: Can you highlight the topic of your work? Selected melting. What does it mean? Do you know the parameters of the technology? Otázky členů komise byly zodpovězeny.

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní program

Industrial Engineering (M2E-A)

Studijní obor

Industrial Engineering (M-IND)

Složení komise

prof. Ing. Guillaume Fromentin, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda)
Ing. Yann Paire, Ph. D. (člen)
Ing. Frédéric Rossi, Ph.D. (člen)
Ing. David Prat, Ph.D. (člen)
Ing. Fabien Viprey, Ph.D. (člen)
Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen)

Velmi dobrý student se zájmem řešit daný problém, navíc v prestižní zahraniční firmě a v nové, silně konkurenceschopné technologii, podléhající zvláštním režimům zpracování technických informací.
Velká schopnost zpracovat řadu nových zahraničních materiálů a norem. Konzultace průběžné, informace o postupu řešení postačující. 
Vysoká samostatnost při řešení diplomové práce, návrhu experimentů, jejich měření a zpracování. Správně vyvozené závěry, aplikovatelné do praxe.  Práci plně doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Aleš Polzer, Ph.D.

The submitted thesis is in the extent of 73 pages. It cites 25 professional literary sources (foreign authors). The thesis contains formal shortcomings. E.g. the list of cited literature does not meet the normal requirements of BUT. It is not possible to quote citations of the whole chapters. Some texts lack chapter headings. The quality of some images is very poor etc. However, the topic is up-to-date and is linked to the needs of Alpha company. Topological optimization is an actual topic and the thesis texts are useful for further development of this technology.
I recommend the thesis for defense.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B

Důvod odložení zveřejnění

Zveřejnění této práce je odloženo v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

podnikové údaje, know-how