bakalářská práce

Experimentální a simulační určení vlivu železobetonu na přenos tepla v rámech výrobních strojů

Text práce 3.94 MB Příloha 93.27 kB Příloha 17.29 MB

Autor práce: Bc. Jakub Leischner, BSC.

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá experimentálním a simulačním zkoumání chování přenosu tepla na rozhraní armování a betonu na zmenšeném válcovém modelu. Měřené vzorky byly rozděleny po párech (dle druhu betonu - Hydropol "Medium" a Hydropol "Schwer"), opatřeny senzory k průběžnému zaznamenávání teploty a byly pomocí zahřívacích podložek ohřívány v klimatické komoře ("Klimazelle"). Následovalo samovolné ochlazování.
Souběžně s měřením byla vytvořena simulace na základě MKP v programu ANSYS CADFEM.
Výsledky ze simulace jsou ověřeny a zhodnoceny pomocí dat zjištěných z měření. V dalším kroku jsou stanoveny vlivy tepelných pochodů v železobetonu.
Zjištěné výsledky jsou sepsané a s jejich pomocí je odvozeno využití a možné další aplikace.

Klíčová slova:

Přenos tepla, MKP, železobeton

Termín obhajoby

13.9.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Na začátku obhajoby student seznámil komisi s řešenou problematikou a strukturou prezentace. Zmínil důležité informace o rámech výrobních strojů a materiálů, které se používají na jejich konstrukci. Popsal Klimazelle, ve které bylo měření provedeno, měřící pracoviště a průběh měření. Ze získaných dat vytvořil grafy, které znázorňovaly průběh teplot a s těmito grafy komisi seznámil . Popsal vytvořené simulace v programu Ansys Workbench, sloužící k ověření naměřených hodnot. V závěru obhajoby shrnul naměřené a nasimulované výsledky. Obhajoba pokračovala doplňujícími dotazy členů komise: - Was verstehen Sie mit der Wärmeübergang? - Könenn Sie beschreiben die Wärmeleitung und entsprechende Messung? - Haben Sie Temperatur oder Wärmemenge gemessen? - Wie haben Sie die thermische Strahlung berücksichtig? - Was sind Physikalische Materialkonstanten, welche muss ich bei einer Simulation berücksichtigen? - Wie können Sie die Richtigkeit von Wärmekapizität überprüfen? - Wie haben Sie di Sensoren festdeklemmt? - Můžete vysvětlit princip validace vašeho simulačního modelu a jak by probíhala jeho verifikace?

Jazyk práce

němčina

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Výrobní technika (B-VSY)

Složení komise

Dr-Ing. Joachim Regel (předseda)
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda)
apl. Prof. Dr.-Ing. Andreas Hirsch (člen)
Dr.-Ing. Thomas Hänel (člen)
Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

Předložená bakalářská práce zaměřená na experimentální a simulační určení vlivu železobetonu na přenos tepla v rámech výrobních strojů je velmi pečlivě zpracována a svým rozsahem (81 stran bez příloh), jakožto i kvalitou dosažených výsledků se může směle srovnávat i s úrovní jiných diplomových prací. Student Jakub Leischner zde navíc prokázal i svoji schopnost aplikovat na řešení zadaného problému základní postupy vědecké práce. Analýzou vědeckých článků počínaje, přes přípravu a realizaci experimentů, provedené simulace až konče vyhodnocením výsledků experimentů/simulací a formulací vlastních závěrů. Mohu tedy konstatovat, že student Leischner předloženou prací prokázal svoji schopnost samostatně řešit základní inženýrské úlohy v oblasti experimentálního výzkumu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Dr.-Ing. Thomas Hänel

viz elektronická PDF příloha

Známka navržená oponentem: A