diplomová práce

Industrializace a vývoj obrábění v oblasti výroby jaderných komponent

Text práce 2.85 MB

Autor práce: Ing. Jan Kolmačka

Ak. rok: 2019/2020

Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Oponent: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této práce je rozbor industrializace a vývoje obrábění v oblasti jaderných komponent z hlediska samotného obrábění a také z hlediska CNC obráběcích strojů. Nejprve je vybrán představitel pro danou oblast, Framatome, a dále jsou představeny a analyzovány klíčové obráběcí operace. Následně je navržena obráběcí technologie, která je verifikována pomocí obráběcích testů a metody párování materiálu nástroje a obrobku a je vytvořen model sil při obrábění.

Klíčová slova:

Industrializace, obrábění, párování materiálu nástroje a obrobku, jaderné komponenty

Termín obhajoby

18.9.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponentů. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: How could you change cutting condition? Describe model of the forces? Detail of the topic of the precise model? Do you use wear test? Otázky členů komise byly zodpovězeny.

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní program

Industrial Engineering (M2E-A)

Studijní obor

Industrial Engineering (M-IND)

Složení komise

prof. Ing. Guillaume Fromentin, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda)
Ing. Yann Paire, Ph. D. (člen)
Ing. Frédéric Rossi, Ph.D. (člen)
Ing. David Prat, Ph.D. (člen)
Ing. Fabien Viprey, Ph.D. (člen)
Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen)

Vynikající student s obrovským nadšením řešit daný problém, navíc v prestižní  zahraniční firmě. Velká erudovanost, schopnost zpracovat řadu zahraničních materiálů a norem. Pravidelné konzultace, informace o postupu řešení. Ověřeno několik alternativních řešení. Vysoká samostatnost při návrhu experimentů, jejich měření a zpracování. Správně vyvozené závěry, plně aplikovatelné do praxe. Positivní ohlasy z firmy na užitečnost a úroveň řešení. Práci plně doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Aleš Polzer, Ph.D.

The submitted thesis is in the extent of 114 pages. It cites 59 professional literary sources (foreign authors). The topic is up-to-date and is linked to the needs of Framatone company. The texts contain minor spelling and stylistic shortcomings. Assigned topic is solved theoretically and practical experiments are processed. For example, a force model for the dimensioning of the clamping and spindle is created according to the project solution.
The results of industrialization of machining operations and CNC machine tools are applicable in theory and practice. The results of cutting edge wear tests are linked to the geometric analysis of cutting inserts. This research should be continued.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A